c…w_exi c‡_

evYx I ePb

evYx I ePb

evYx †h m¤ú` Kv‡iv †Pv‡L c‡o bv Zv-B gvbyl‡K myLx I Cl©vZxZ K‡i †Zv‡j| -†eKb| †hLv‡b cwikÖg †bB †mLv‡b mvdj¨I... we¯—vwiZ

29/03/2017
wgkÖ m¤¢vebvgq w`bwU wms‡ni , kÎy †_‡K mveavb _vKzb Kb¨v

wgkÖ m¤¢vebvgq w`bwU wms‡ni , kÎy †_‡K mveavb _vKzb Kb¨v

†W¯‹ wi‡cvU© : AvR hw` Avcbvi Rb¥w`b nq, Z‡e cvðvZ¨ †R¨vwZ‡l Avcwb †gl ivwki RvZK/RvwZKv| Avcbvi Rb¥msL¨v 2| Avcbvi Ici... we¯—vwiZ

29/03/2017
cÖ_gev‡ii g‡Zv 5 dzU 9 Bw WvB‡bvm‡ii cv‡qi Qv‡ci mÜvb 

cÖ_gev‡ii g‡Zv 5 dzU 9 Bw WvB‡bvm‡ii cv‡qi Qv‡ci mÜvb 

Gg iweDjøvn: A‡÷ªwjqvq we‡k¦i me †P‡q eo WvB‡bvm‡ii cv‡qi Qvc  †c‡q‡Qb weÁvbxiv| †`kwUi DËi-cwðgvÂjxq GKwU ¯’v‡b cvIq WvB‡bvm‡ii cv‡qi Qvc... we¯—vwiZ

28/03/2017
evYx I ePb

evYx I ePb

evbx †h b¨v‡qi c‡¶, †m m‡Z¨i c‡¶| -ivûj mvsK…Z¨vqb| †h wb‡R‡K A¶g fv‡e, Zv‡K †KD mvnvh¨ Ki‡Z cv‡i bv| -Rb... we¯—vwiZ

27/03/2017
AvR‡Ki GB w`‡b : 27 gvP© 2017

AvR‡Ki GB w`‡b : 27 gvP© 2017

1462 mv‡ji GB w`‡b g‡¯‹vi hyeivR wØZxq fvwmwji g„Zy¨| 1513 mv‡ji GB w`‡b Avwe®‹…Z nq †d¬vwiWv| 1668 mv‡ji GB w`‡b... we¯—vwiZ

27/03/2017
gb Lvivc n‡Z cv‡i †g‡li, Avkv c~iY wg_y‡bi

gb Lvivc n‡Z cv‡i †g‡li, Avkv c~iY wg_y‡bi

AvR hw` Avcbvi Rb¥w`b nq, Z‡e cvðvZ¨ †R¨vwZ‡l Avcwb †gl ivwki RvZK/RvwZKv| Avcbvi Rb¥msL¨v 9| Avcbvi Ici cÖfveKvix MÖn g½j|... we¯—vwiZ

27/03/2017
evYx I ePb

evYx I ePb

†h GKRb kÎyI ˆZwi Ki‡Z cv‡iwb †m Kv‡iv eÜy n‡Z cv‡i bv|-Avj‡dÖW †Uwbm †h `…wói m‡½ g‡bi †hvMv‡hvM bvB-†m †Zv... we¯—vwiZ

26/03/2017
AvR‡Ki GB w`‡b : 26 gvP© 2017

AvR‡Ki GB w`‡b : 26 gvP© 2017

AvR evsjv‡`‡ki gnvb ¯^vaxbZv w`em 1774 wLÖ÷v‡ãi GB w`‡b KjKvZvq mycÖxg‡KvU© cÖwZwôZ nq| 1827 wLÖ÷v‡ãi GB w`‡b m½xZ cÖwZfv †e‡Uv‡d‡bi... we¯—vwiZ

26/03/2017
†hvMv‡hvM ïf wg_y‡bi, wewb‡qv‡M mZK© _vKzb KK©U

†hvMv‡hvM ïf wg_y‡bi, wewb‡qv‡M mZK© _vKzb KK©U

AvR hw` Avcbvi Rb¥w`b nq, Z‡e cvðvZ¨ †R¨vwZ‡l Avcwb †gl ivwki RvZK/RvwZKv| Avcbvi Rb¥msL¨v 7| Avcbvi Ici cÖfveKvix MÖn †bcPyb... we¯—vwiZ

26/03/2017
evYx I ePb

evYx I ePb

evYx hviv eÜy‡`i Acgvb K‡i, eÜy‡`i AcgvwbZ n‡Z †`‡L Kvcyiæ‡li g‡Zv bxie _v‡K Zv‡`i m‡½ msmM© K‡iv bv| -wm‡bKv hviv... we¯—vwiZ

25/03/2017
AvR‡Ki GB w`‡b : 25 gvP© 2017

AvR‡Ki GB w`‡b : 25 gvP© 2017

1971‡qi 25 gvP© evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZvi fqvj KvjivwÎ| 1505 wLÖ÷v‡ãi GB w`‡b †`‡k dÖvbwmm‡Kv w` Avj‡gB`v evBkwU †bŠhv‡bi eni wb‡q fvi‡Z... we¯—vwiZ

25/03/2017
w`bwU ïf wg_y‡bi, wewb‡qv‡M mZK© _vKyb KK©U

w`bwU ïf wg_y‡bi, wewb‡qv‡M mZK© _vKyb KK©U

†W¯‹ wi‡cvU© : AvR Avcbvi Rb¥w`b n‡j cvðvZ¨ †R¨vwZ‡l Avcwb †gl ivwki RvZK/RvwZKv| Avcbvi Rb¥ msL¨v 7| Avcbvi Ici cÖfveKvix... we¯—vwiZ

25/03/2017
wek¦Ry‡o mnbkxjZvi gvÎv Qvwo‡q‡Q Kve©b WvB A·vBW wbtmiY

wek¦Ry‡o mnbkxjZvi gvÎv Qvwo‡q‡Q Kve©b WvB A·vBW wbtmiY

 wcÖqvsKv AvPvh©¨:weÁvbx‡`i Avk¼v mwZ¨ cÖgvwYZ K‡i c„w_ex‡Z Kve©b WvB A·vB‡Wi gvÎv Ggb ch©v‡q †cuŠ‡Q †M‡Q †hLvb †_‡K Zv cÖkgb Kiv... we¯—vwiZ

22/03/2017
we‡k¦i e„nËg DU Drme 20 jvL `k©Yv_©x‡K AvKl©Y Ki‡e 

we‡k¦i e„nËg DU Drme 20 jvL `k©Yv_©x‡K AvKl©Y Ki‡e 

  Gg iweDjøvn: wiqv‡`i AvKv‡k Rjg‡j †iv`| eyaevi ZvB ivgvnÕq `k©Yv_©x‡`i fxo jÿ¨ Kiv †M‡Q| ejwQjvg ev`kvn Avãyj AvwRR DU... we¯—vwiZ

22/03/2017
cov‡kvbvq AvMÖn evo‡e Kb¨vi, e¨¯ÍZv e…w× e…‡li

cov‡kvbvq AvMÖn evo‡e Kb¨vi, e¨¯ÍZv e…w× e…‡li

†W¯‹ wi‡cvU© : AvR hw` Avcbvi Rb¥w`b nq Z‡e cvðvZ¨ †R¨vwZ‡l Avcwb †gl ivwki RvZK/RvwZKv| Avcbvi Rb¥ msL¨v 4| Avcbvi... we¯—vwiZ

22/03/2017
c„w_exi me‡P‡q ¯^v¯’¨Ki †`k BZvwj, ZvwjKvq †bB evsjv‡`k

c„w_exi me‡P‡q ¯^v¯’¨Ki †`k BZvwj, ZvwjKvq †bB evsjv‡`k

Gg iweDjøvn: mviv we‡k¦i ¯^v¯’¨Ki cwi‡ek wb‡q ZvwjKv cÖKvk K‡i‡Q eøygevM© †Møvevj †nj_ Bb‡W·| g½jevi eøygevM© †Møvevj †nj_ Bb‡W· mviv... we¯—vwiZ

21/03/2017
gymwjg‡`i m‡½ m¤úK© kw³kvjx Ki‡Z wgmi hv‡”Qb †cvc 

gymwjg‡`i m‡½ m¤úK© kw³kvjx Ki‡Z wgmi hv‡”Qb †cvc 

Gg iweDjøvn: wgm‡ii †cÖwm‡W›U Av‡ãj dvËvn Avj wmwm I gymwjg we‡k¦i weL¨vZ Avj AvRnvi gmwR‡`i MÖvÛ Bgvg Avn‡g` Avj Zv‡q‡ei... we¯—vwiZ

19/03/2017
e`bvg n‡Z cv‡i †g‡li, we‡qi m¤¢vebv e…‡li

e`bvg n‡Z cv‡i †g‡li, we‡qi m¤¢vebv e…‡li

AvR hw` Avcbvi Rb¥w`b nq Z‡e cvðvZ¨ †R¨vwZ‡l Avcwb gxb ivwki RvZK/RvwZKv| Avcbvi Rb¥ msL¨v : 9| Avcbvi Ici cÖfveKvix... we¯—vwiZ

18/03/2017
AvMvgx 20 eQ‡i gnvKv‡k K‡jvbx evbv‡e K‡qK nvRvi gvbyl

AvMvgx 20 eQ‡i gnvKv‡k K‡jvbx evbv‡e K‡qK nvRvi gvbyl

civM gvwS: c„w_ex‡K emevm Dc‡hvMx Kivi Rb¨ gvby‡li cÖ‡Pôv Avw`g hyM †_‡KB| GB cÖ‡Pôv GL‡bv Ae¨vnZ| Z‡e, cÖ‡Pôv m‡Ë¡I c„w_ex... we¯—vwiZ

13/03/2017
evYx I ePb

evYx I ePb

evYx Rb¥w`‡b GZ DjøwmZ nevi wKQy †bB| g‡b †iL, Zywg g„Zy¨i w`‡K Av‡iv GK avc GwM‡q †M‡j| -msM…nxZ Rxeb‡K GK... we¯—vwiZ

13/03/2017
Page 1 of 2112345...1020...শেষ »
AvR‡Ki wfwRUi
AvR‡Ki ZvRv Lei

†mŠw`‡Z kÖwgK‡`i mv‡_ AgvbweK AvPiY! 

†gvnv¤§` †gvi‡k` : †mŠw`Avie, K‡qKRb kÖwgK‡K Zv‡`i Kwdj ev wb‡qvMKZ©viv Zv‡`i‡K AgvbweK fv‡e giæf~wgi... বিস্তারিত

wf‡qbvq evsjv‡`k `~Zvev‡m ¯^vaxbZv w`em D`hvwcZ

Gg bRiæj Bmjvg : evsjv‡`‡ki 47Zg ¯^vaxbZv w`em h_v‡hvM¨ gh©v`v I fveMv¤¢x‡h©i ga¨ w`‡q... বিস্তারিত

Awóªqv AvIqvgx jx‡Mi MYnZ¨v w`em cvjb

Gg bRiæj Bmjvg : MYnZ¨v I RvZxq w`em Dcj‡¶ Awóªqv AvIqvgx jxM Awóªqvi ivRavbx... বিস্তারিত

GKvˇii NvZK `vjvj wbg~©j KwgwU Awóªqvi  MYnZ¨v w`em cvjb

Gg bRiæj Bmjvg : RvZxq MYnZ¨v w`e‡m Awóªqvi ivRavbx wf‡qbvi evsK‡jKviMv‡m 25 gvP© kwbevi... বিস্তারিত


Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com