MvRxcy‡i †eZb wb‡q †cvkvK kÖwgK-cywjk msNl©, AvnZ 25

আমাদের সময়.কম
প্রকাশের সময় : 22/06/2017 -9:50
আপডেট সময় : 22/06/ 2017-9:52

gazipur†W¯‹ wi‡cvU© : MvRxcy‡i †eZb-†evbv‡mi `vwe‡Z Av‡›`vjbiZ †cvkvK kÖwgK‡`i m‡½ cywj‡ki avIqv-cvëvavIqv I msN‡l©i NUbv N‡U| G NUbvq cywjk I kÖwgK wg‡j AšÍZ 25 Rb AvnZ n‡q‡Qb| AvnZ‡`i bvg I cwiPq Rvbv hvqwb| Zuv‡`i U½x miKvwi nvmcvZvjmn Ab¨vb¨ nvmcvZv‡j wPwKrmv †`Iqv n‡”Q|

MZ eyaevi iv‡Z MvRxcy‡ii U½x wewmK wkív‡ji `ywU †cvkvK KviLvbvi kÖwgKiv moK Ae‡iva Ki‡j G NUbv N‡U|

kÖwgK‡`i Awf‡hvM, U½xi wewmK GjvKvi K¨v‡cvix A¨vcv‡ijm wjwg‡UW I †g‡niæb‡bQv bv‡g `yÕwU †cvkvK KviLvbvi kÖwgKiv K‡qK w`b a‡i KZ©…c‡¶i Kv‡Q cvIbv †eZb I †evbv‡mi `vwe Rvwb‡q AvmwQ‡jb| wKš‘ KZ©…c¶ evievi Avk¦vm w`‡jI Zv cwi‡kva K‡iwb| Ae‡k‡l eyaevi we‡K‡j IB `yB KviLvbvi kÖwgKiv Kg©weiwZ I we‡¶vf ïiæ K‡ib|

U½x g‡Wj _vbvi fvicÖvß Kg©KZ©v (Iwm) wd‡ivR ZvjyK`vi Rvbvb, we‡¶v‡fi GKch©v‡q kÖwgKiv KviLvbv †_‡K †ewi‡q U½x-KvjxMÄ-wm‡jU moK Ae‡iva K‡i we‡¶vf Ki‡Z _v‡Kb| G‡Z mo‡K hvbR‡Ui m…wó nq| Lei †c‡q cywjk NUbv¯’‡j wM‡q kÖwgK‡`i mwi‡q †`Iqvi †Póv Ki‡j Zuviv D‡ËwRZ n‡q I‡Vb|

G mgq D‡ËwRZ kÖwgKiv cywjk‡K j¶¨ K‡i BUcvU‡Kj Qyo‡Z _v‡K| G‡Z cywj‡ki K‡qK m`m¨ AvnZ nb| ZLb cywjk jvwVPvR© Ki‡j kÖwgK‡`i m‡½ cywj‡ki msNl© ev‡a Ges avIqv-cvëvavIqv ïiæ nq| GKch©v‡q ivZ 9Uvi w`‡K cywjk wUqvi M¨v‡mi †kj I kUMv‡bi ¸wj Qy‡o Av‡›`vjbKvix‡`i QÎf½ K‡i †`q|

Iwm Av‡iv Rvbvb, G NUbvi ci cywj‡ki ga¨¯’Zvq iv‡ZB IB `yB KviLvbvi kÖwgK‡`i †eZb-†evbvm cwi‡kv‡ai Kvh©µg ïiæ nq| -Z_¨m~Î : GbwUwf

এক্সক্লুসিভ নিউজ

RvZxq wek¦we`¨vj‡q fyZy‡o †d‡ji AvQi
GKB K‡ÿi mevB GKB wel‡q dv÷ K¬vmavix †dj!

†W¯‹ wi‡cvU© : wmbw_qv Av³vi| biwms`x miKvwi K‡j‡Ri e¨e¯’vcbv wefv‡Mi... বিস্তারিত

Kz K¬v· K¬¨vb mvRvq A·‡dvW© wkÿv_©x ewn®‹vi

  Zvwbqv Avjg Zš^x: QvÎRxeb gv‡bB wbqgvbyewZ©Zv I k„•Ljvq cwic~Y©... বিস্তারিত

†hvMe¨vqvg cvV¨µg‡K Aby‡gv`b w`j fvi‡Zi †RGbBD cwil`

AwiwRr `vm †PŠaywi, KjKvZv †_‡K : GKvwaKevi LvwiR Kivi ci... বিস্তারিত

আজকের আরো সর্বশেষ সংবাদ

Privacy Policy

credit amadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office : 19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]