Avgv‡`i I †Zvgv‡`i g‡a¨ mv¶x wn‡m‡e AvjøvnB h‡_ó

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 21/04/2017-1:21
Avc‡WU mgq : 21/04/ 2017-1:21

shirk1Iqvwj Djøvn wmivR: Ò†hw`b Avwg Zv‡`i mevB‡K GKwÎZ Kie, AZtci gykwiK‡`i eje, †Zvgiv Ges †Zvgiv hv‡`i (Avjøvni m‡½) kwiK K‡iwQ‡j, Zviv wbR wbR ¯’v‡b Ae¯’vb K‡iv| Avwg Zv‡`i ci¯úi †_‡K c„_K K‡i †`e, Avi (ZLb) Zviv hv‡`i (Avjøvni m‡½) kwiK K‡iwQj Zviv ej‡e, †Zvgiv †Zv Avgv‡`i Dcvmbv Ki‡Z bv! Avgv‡`i I †Zvgv‡`i g‡a¨ mv¶x wn‡m‡e AvjøvnB h‡_ó| †Zvgiv Avgv‡`i Dcvmbv Kivi wel‡q Avgiv †Zv AewnZ wQjvg bv|Ó (myiv : BDbym, AvqvZ : 28-29)

Zvdwmi : Av‡Mi Avqv‡Z mvaviY Rvnvbœvgevmx‡`i Ae¯’v eY©bv Kiv n‡qwQj| Av‡jvP¨ `yB Avqv‡Z Rvnvbœvgevmx‡`i GKwU we‡kl †kÖwY A_©vr gykwiK‡`i Ae¯’v eY©bv Kiv n‡q‡Q| GLv‡b ejv n‡q‡Q, Avjøvn ZvAvjv wKqvg‡Zi w`b wek¦vmx, Awek¦vmx me gvbyl‡K nvwRi Ki‡eb| Zvici gykwiK‡`i ejv n‡e, †Zvgiv I †Zvgv‡`i kwiKiv wbR wbR ¯’v‡b Ae¯’vb K‡iv| †Zvgiv gywgb‡`i †_‡K c„_K n‡q hvI| †hw`b wKqvgZ msNwUZ n‡e, †mw`b GB `yB †kÖYxi †jvK c„_K n‡q hv‡e| GK Avqv‡Z Avjøvn e‡jb, Ò(†mw`b ejv n‡e) †n Acivaxiv! †Zvgiv AvR (wKqvg‡Zi w`b) c„_K n‡q hvI|Ó (myiv : Bqvwmb, AvqvZ : 59)

Ab¨ Avqv‡Z Avjøvn e‡jb, Ò†hw`b wKqvgZ n‡e †mw`b gvbyl wef³ n‡q co‡e|Ó (myiv : iæg, AvqvZ : 14) Gici gykwiK‡`i m‡½ Zv‡`i KwíZ Dcvm¨‡`i †h m¤úK© wQj Zv wQbœ K‡i †`Iqv n‡e| g~wZ©¸‡jv e‡j DV‡e, †Zvgiv †Zv Avgv‡`i Dcvmbv Ki‡Z bv! G e¨vcv‡i Avgiv wKQyB Rvwb bv| KviY Avgiv wQjvg †PZbv I Abyf‚wZnxb| Avgv‡`i I †Zvgv‡`i g‡a¨ AvjøvnB mv¶x wn‡m‡e h‡_ó|

Bmjv‡gi `„wó‡Z wkiK me‡P‡q eo Aciva

c„w_ex‡Z hZ cvc Av‡Q Zvi g‡a¨ me‡P‡q eo cvc n‡jv Avjøvni m‡½ KvD‡K kwiK Kiv| wki‡Ki †P‡q RNb¨ Avi †Kv‡bv cvc †bB| †h Avjøvni AbyMÖn Qvov Avgv‡`i GKwU gyn~Z©I Kv‡U bv, KvD‡K Zvui mgZzj¨ mve¨¯Í Kivi †P‡q eo Aciva Avi Kx n‡Z cv‡i? AvjøvnZvAvjv Bikv` K‡i‡Qb, ÒwbðqB Avjøvn Zvui m‡½ kwiK Kiv ¶gv K‡ib bv| GUv Qvov Ab¨ Aciva hv‡K B”Qv wZwb ¶gv K‡ib|Ó (myiv : wbmv, AvqvZ : 48)

ivmyjyjøvn (mv.) e‡j‡Qb, Ab¨vq wZb cÖKvi| GK cÖKvi Ab¨vq Avjøvn ¶gv K‡ib bv| Av‡iK cÖKvi Ab¨vq Avjøvn hv‡K B”Qv ¶gv K‡i †`b| Av‡iK cÖKvi Ab¨v‡qi e¨vcv‡i Avjøvn wKQy‡ZB Qvo †`b bv| †h Ab¨vq Avjøvn ¶gv K‡ib bv Zv n‡jv wkiK| †h Ab¨vq Avjøvn hv‡K B”Qv ¶gv K‡ib Zv n‡jv ev›`v I cÖfzi ga¨Kvi wel‡q ev›`vi Kiv Aciva| c¶všÍ‡i †h Ab¨v‡qi e¨vcv‡i Avjøvn †Kv‡bv Qvo †`b bv Zv n‡jv GK ev›`v KZ©„K Ab¨ ev›`vi cÖwZ AwePvi| G Aciv‡ai Rb¨ Avjøvn GKR‡bi c¶ †_‡K Ab¨R‡bi KvQ †_‡K cÖwZ‡kva †b‡eb| nvw`‡m Kz`wm‡Z i‡q‡Q, AvjøvnZvAvjv e‡jb, †n Avgvi ev›`v! hw` Zzwg c„w_exi IR‡bi mgZzj¨ cvc wb‡q Avgvi m‡½ mv¶vr K‡iv, wKš‘ wki‡Ki g‡Zv Aciva bv wb‡q Av‡mv, Z‡e Avwg c„w_exi IR‡bi mgZzj¨ ¶gv wb‡q †Zvgvi m‡½ mv¶vr Kie| (Avng`, Be‡b KvwQi)

 

G·K¬ywmf wbDR

gmy‡j 8Õk eQ‡ii cÖvPxb gmwR` Dwo‡q w`j AvBGm Rw½iv

ivwk` wiqvR: Biv‡Ki gmy‡j HwZnvwmK Avb-bywi gmwR` aŸsm K‡i w`‡q‡Q... বিস্তারিত

Lv`¨ gš¿Yvj‡q wmwÛ‡KU
Kwgkb evwY‡R¨i Avkvq Mg-Pv‡ji K…wÎg msKU

Zv‡iK BKevj : we‡`k †_‡K wRUywRÕi gva¨‡g Avg`vwbi bv‡g Kwgkb... বিস্তারিত

Kvk¥xi wb‡q msjvc cÖm½
ÔAvgv‡K gvSc‡_ _vwg‡q †`Iqv nqÕ: RvwZmsN gnvmwPe

AvšÍR©vwZK †W¯‹: we‡ivac~Y© Kvk¥xi Bmy¨‡Z ˆeix cÖwZ‡ekx fviZ I cvwK¯Ívb‡K... বিস্তারিত

cvwK¯Ív‡b †evgv we‡ùviY, wbnZ 5

Rvwn` Avj ivwd: cvwK¯Ív‡b †evgv nvgjvq wbnZ n‡q‡Q 5 Rb... বিস্তারিত

GLbI †eZb fvZv cwi‡kva nqwb 3kZ †QvU-gvSvwi †cvkvK KviLvbvq

wigy wmwÏK : AwaKvsk eo †cvkvK KviLvbv cwi‡kva K‡i‡Q kÖwgK‡`i... বিস্তারিত

ÔwQbZvBKvixi Mvwoi PvcvqÕ gyiwM e¨emvqx wbnZ

cÖwZ‡e`K : XvKvi kvnev‡M grm¨fe‡bi mvg‡bi iv¯Ívq ÔwQbZvBKvixi Mvwoi PvcvqÕ... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]