Ô†b‡MwUf e¯ÍyÕ evbv‡jb weÁvbxiv, gvb‡Q bv wbDU‡bi m~Î!

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 20/04/2017-9:18
Avc‡WU mgq : 20/04/ 2017-9:18

negetive massb~mivZ Rvnvb : †Kv‡bv wKQy‡K av°v w`‡j †mUv †Zv mvg‡bi w`‡KB mi‡e, GUvB †Zv RM‡Zi wbqg| wKš‘ hw` Gi D‡ëvUv N‡U? GgbUv N‡U‡Q bZyb GK e¯Íyi (wKsev †b‡MwUf e¯Íy) †¶‡Î| av°v w`‡j IUv mvg‡b bv wM‡q †Z‡o Avm‡Q †cQ‡bi w`‡K! ixwZg‡Zv wbDU‡bi MwZi wØZxq m~·K ey‡ov AvOyj †`wL‡q!

†Mvj‡g‡j welqUv †evSvi Av‡M eyS‡Z n‡e g¨vUvi I A¨vw›Ug¨vUvi Ges ej wKfv‡e KvR K‡i †mUv| Avgv‡`i †PbvRvbv mewKQy GgbwK Avgv‡`i kixiUvI cwRwUf e¯Íy ev cwRwUf fi| my‡Li wecix‡Z †hgb `ytL, †Zgwb GB cwRwUf f‡ii wecix‡Z Av‡Q †b‡MwUf fi| gv‡b hvi KvRKg© meB D‡ëv| e¯Íy †hgb cigvYy w`‡q ˆZwi †Zgwb GB D‡ëv e¯Íy ˆZwi nq D‡ëv cigvYy w`‡q| M‡elYvMv‡i Gi Av‡MI IB †b‡MwUf A¨vUg ˆZwi Kiv n‡qwQj| Gevi IqvwksUb †÷U BDwbfvwm©wUi M‡elKiv †Kej †mB †b‡MwUf A¨vUgB ˆZwi K‡ibwb, †mUv‡K Pig k~b¨ wWwMÖ Zv‡ci KvQvKvwQ wb‡q ˆZwi K‡i‡Qb †b‡MwUf A¨vKwmjv‡ikb ev D‡ëv Z¡iY|

wKfv‡e m¤¢e n‡jv GUv! wewewmi cÖwZ‡e`‡b ejv n‡q‡Q, cÖ_g M‡elKiv A‡bK¸‡jv ivwewWqvg AYy‡K gvBbvm 273 wWwMÖ †mjwmqv‡m wb‡q hvb| GUv‡K e‡j †evm-AvBb÷vBb Ae¯’v| G ZvcgvÎvq †h‡Kv‡bv cigvYy ¯^vfvweK `…k¨gvb AvPiY K‡i bv| Gici IB cigvYy w`‡q Zviv ˆZwi K‡i‡Qb mycvid¬yBW| GB mycvid¬yBW n‡jv Ggb GK Zij hv †Kv‡bv kw³ e¨q bv K‡iB Mwo‡q Pj‡Z cv‡i| Gici IB ivwewWqvg AYy¸‡jv‡K †jRvi w`‡q mvg‡b †cQ‡b av°vavw° Pvjv‡jb weÁvbxiv| GK ch©v‡q cigvYyi MwZc_ D‡ë †Mj| A_©vr Iiv Av‡M Nwoi KuvUvi w`‡K Ny‡i _vK‡j AvPgKv Nyi‡Z ïi“ K‡i w`j Nwoi KuvUvi D‡ëvw`‡K| ZLbB K‡qKwU cigvYyi Ici ej cÖ‡qvM K‡i †`Lv †Mj Iiv mvg‡b bv Qy‡U †cQ‡b Qy‡U Avm‡Q|

AvcvZZ GB †b‡MwUf cigvYy¸‡jvi w`‡K †PvL ivLv Qvov Avi †Kv‡bv KvR †bB| gnvKv‡ki wbDUÖb ZviKvi KvÊ KviLvbv eyS‡Z GB M‡elYv Kv‡R Avm‡Z cv‡i e‡j g‡b Ki‡Qb M‡elYv `‡ji gyLcvÎ W. †dve©m|

G·K¬ywmf wbDR

we‡Rwci RbmsL¨v bxwZi Kvi‡Y wecv‡K Avmv‡gi gymwjgiv

wniY¥q fÆvPvh©, ¸qvnvwU †_‡K : fvi‡Zi Avmv‡g miKvi MV‡bi ci... বিস্তারিত

wbe©vPb wN‡i divwm mvgvwRK gva¨‡g †dK wbD‡Ri †`ŠivZ¥

Zvwbqv Avjg Zš^x: d«v‡Ýi cÖ_g `dv †cÖwm‡W›U wbe©vPb wb‡q me©mvavi‡Yi... বিস্তারিত

nvIi A‡ji welv³ cvwb I `yM©Z cwiw¯’wZ

†gvnv¤§` iwdKyj Bmjvg ZvjyK`vi : nvIo-euva `yb©xwZi †cÖw¶‡Z mybvgM‡Ä AKvj... বিস্তারিত

†kL nvwmbvi Avg‡jB wZ¯Ív Pzw³ ev¯ÍevwqZ n‡e: Gikv`

byibex miKvi, jvjgwbinvU : RvZxq cvwU©i †Pqvig¨vb mv‡eK ivóªcwZ ûmvBb... বিস্তারিত

Rjevqy cwieZ©‡bi Kvi‡Y nvI‡i `y`©kv : cvwbm¤ú` gš¿x

wbR¯^ cÖwZ‡e`K : Rjevqy cwieZ©‡bi cÖfv‡e AvMvg AwZe„wó‡Z nvIi A‡j... বিস্তারিত

mybvgM‡Ä kwbi nvI‡ii euv‡a fvOb (wfwWI)

wbR¯^ cÖwZ‡e`K, wm‡jU : mybvgM‡Äi kwbi nvI‡i K…lK I GjvKvevmxi... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]