eØx‡ci cÖwZ‡ek Avi mf¨Zvi avivevwnKZv…

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 20/04/2017-3:30
Avc‡WU mgq : 20/04/ 2017-3:30

wd‡ivR Avn‡g`: wZ¯Ívq cvwb †Kv_vq, †h †`e? ggZvi GB K_v ï‡b b`x we‡klÁ Kj¨vY iæ‡`ªi K_v g‡b co‡Q| Zviæ‡Y¨ wZwb wQ‡jb dviv°vwe‡ivax gvbyl| wKš‘ dviv°v †_‡K cvwb mwi‡q cwðge‡½i bvbvb ¯’v‡b Lvj †K‡U, †mB Rj w`‡q K…wlKvR, †bŠ PjvPj, grm¨Pv‡li e‡›`ve¯Í n‡q‡Q| Pvi `k‡K M‡o D‡V‡Q bZzb ev¯‘ms¯’vb, bZzb cÖK…wZ| ivRkvnx AÂj giæf‚wg n‡q hvK, my›`ieb jeYv³Zvq LvK n‡q hvK, GB †h evowZ cvwbi Ici wbf©iZv fvi‡Z ˆZwi n‡q‡Q, GLb wK Avi GZ mnR cÙvq cvwb †`Iqv?

wZ¯Ívi K_vI GKB| wek eQ‡i †h bZzb wbf©ikxjZv wZ¯Ívi Pzwi Kiv cvwbi Ici ˆZwi n‡q‡Q, n‡Z _vK‡e fvi‡Zi bvbvb ¯’v‡b, iscyi-KzwoMÖvg-jvjgwbinv‡U Zvi cÖwZK‚j cÖfve hZB Mfxi †nvK, ÔAvR cvw”Q-Kvj cvw”Q ciï †c‡jI †c‡Z cvwiÕ K‡i miKvi¸‡jv †h Avgv‡`i wK Mfxi wec‡`i gy‡L, ¯’vqx eÂbvi gy‡L, m¤¢ve¨ GKUv mv¤úª`vwqK we‡Ø‡li DÌv‡bi gy‡L †V‡j w`‡”Q, †MvUv †`k‡K Avm‡j cvwbnxb GKUv giæf‚wg evwb‡q †dj‡Q, Zvi †Kv‡bv Zzjbv wgj‡e bv|

fviZ‡K Pvc w`‡q b¨vh¨ cvIbv Av`vq Ki‡Z cv‡i Ggb †`k‡cÖwgK kw³i DÌvb wejw¤^Z n‡j cÖwZ‡ekMZ w`K w`‡q Avgv‡`i eû wech©‡qi gy‡LvgywL n‡Z n‡e| †h‡Kv‡bv Ae¯’v †_‡KB †`k‡K cybM©Vb Kiv m¤¢e, BwZnvm Avi A_©bxwZ Ávb Avgv‡`i †mB wk¶v †`q| wKš‘ Zvi Av‡M Avgiv hv nvivw”Q, nvRvi nvRvi eQ‡ii cvwb-cwji †cÖ‡g ggZvq M‡o IVv eØx‡ci cÖwZ‡ek Avi mf¨Zvi avivevwnKZv, †mB ¶wZ Ac~iYxq|

†jLK: †K›`ªxq m`m¨, MYmsnwZ Av‡›`vjb

†dmeyK †_‡K

G·K¬ywmf wbDR

mwPevj‡q AvBbgš¿x
†Kv‡bv †`‡ki cÖavb wePvicwZiv GZ D®§v cÖKvk K‡ib bv

wbR¯^ cÖwZ‡e`K: c„w_exi †Kv‡bv †`‡ki cÖavb wePvicwZiv Rbm¤§y‡L GZ D®§v... বিস্তারিত

evsjv‡`‡k cï cvPv‡ii Rb¨ 80 wgUvi j¤^v myo‡½i nw`m †cj weGmGd

AwiwRr `vm †PŠaywi, KjKvZv †_‡K : †Pvciv-d‡Zcyi mxgvšÍ AvDU‡cv‡÷ 80... বিস্তারিত

DËi †Kvwiqvi m‡½ hy×cÖ¯‘wZ‡Z hy³ivóª I wgÎ †`k¸‡jvi gnov ïiæ

ivwk` wiqvR: hy³ivóª I DËi †Kvwiqv Dfq‡K cvigvYweK hy‡×i ûgwK... বিস্তারিত

w`bvRcy‡i eqjvi we‡ùvi‡Y g„‡Zi msL¨v †e‡o 15

Avn‡g` mygb : w`bvRcy‡i hgybv A‡UvivBm wg‡j eqjvi we‡ùvi‡Yi NUbvq... বিস্তারিত

AvÎvB b`xi euvaUv †Q‡o w`b : evsjv‡`‡ki miKvi‡K ggZv (wfwWI)

mv¾v`yj nK : AvÎvB b`x‡Z euva †`qvq Kvi‡Y cwðge‡½i gvbyl... বিস্তারিত

60 fvM Kg wk¶K wb‡q Pj‡Q kZvwaK †gwW‡Kj K‡jR

†W¯‹ wi‡cvU© : AšÍZ 60 fvM Kg wk¶K wb‡q Pj‡Q... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]