fvi‡Z †`vwl ivR‰bwZK‡`i weiæ‡× AvBb Pvq wbe©vPb Kwgkb

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 21/03/2017-10:12
Avc‡WU mgq : 21/03/ 2017-10:12

election commitionAwiwRr `vm †PŠa~wi, KjKvZv †_‡K : Av`vj‡Z †`vwl mve¨¯Í ivR‰bwZK e¨w³Z¡iv Avi hv‡Z bv †fv‡U `uvov‡Z cv‡ib Zvi Rb¨ AvBb Pvq wbe©vPb Kwgkb| Gi Rb¨ †`‡ki m‡e©v”P Av`vj‡Zi Kv‡Q Av‡e`b K‡i‡Q Zviv| ivRbxwZK, miKvwi Avgjv I wePviwefv‡Mi m‡½ hy³‡`i Ici Pjv gvgjvi ZvovZvwo wb®úwË †P‡q Zviv we‡kl Av`vjZI `vwe K‡i‡Q|

Rb¯^v_© gvgjvwU mywcÖg †Kv‡U© `v‡qi K‡ib Awk¦bx Kygvi Dcva¨vq bv‡g R‰bK we‡Rwc †bZv, whwb †ckvq AvBbRxex| `vwe K‡ib, Av`vj‡Z †`vlx mve¨¯— Ggb †KD †hb †fvU, miKvwi KvR I wePviwefv‡M KLbI wbhy³ bv n‡Z cv‡ib| †K›`Ö I wbe©vPb Kwgkb‡KI GB gvgjvq hy³ K‡ib wZwb|

Zuvi e³e¨ wQj, hZ¶Y bv cÖgvwYZ Acivax‡`i ivRbxwZ †_‡K evi K‡i †`Iqv n‡”Q, ZZ¶Y Zv Acivax‡`i wePiY‡¶Î n‡q _vK‡e| miKvwi PvKwi I wePvie¨e¯’vi †¶‡ÎI GKB `vwe K‡ib wZwb| cvkvcvwk e‡jb, RbM‡Yi cÖwZwbwa wbe©vwPZ nIqvi Rb¨ GKwU b¨~bZg †hvM¨Zv I eqm wba©vwiZ Kiv †nvK|

wbe©vPb Kwgk‡bi Kv‡Q mywcÖg †KvU© G e¨vcv‡i gZ Rvb‡Z PvB‡j Zviv e‡j‡Q, Acivax‡`i mviv Rxe‡bi Rb¨ ivRbxwZi AvwObvq XyK‡Z bv †`Iqvi `vwe‡Z mngZ †cvlY Ki‡Q Zviv| Z‡e G Rb¨ msweavb ms‡kvab Ki‡Z n‡e|

mwZ¨B hw` Ggb AvBb cvk nq, Zv n‡j jvjycÖmv` hv`e, I wc †PŠZvjv I kkxKjv‡`i gZ †bZv‡bÎxiv Pig †eKvq`vq co‡eb|

 

 

G·K¬ywmf wbDR

Ôn¨vw½s cvj©v‡g‡›UÕ wKfv‡e wePvicwZ AcmviY n‡e : cÖavb wePvicwZ

cÖwZ‡e`K : msm‡` msL¨vMwiôZv bv _vK‡j wKfv‡e wePvicwZi AcmviY Kiv... বিস্তারিত

w`wjø‡Z Uªv¤ú‡K AcniY

AwiwRr `vm †PŠaywi, KjKvZv †_‡K : w`wjøi GK wbivcËv Kg©xi... বিস্তারিত

igRv‡b nvjvj c‡Y¨i AšÍR©vwZK cÖ`k©bx I †mwgbvi

Avn‡g` mygb : XvKvq cÖ_gev‡ii g‡Zv 15 igRvb †_‡K ïiæ... বিস্তারিত

ag©wfwËK ivRbxwZ‡Z e¨w³ I †Mvôx¯^v_© i¶vB g~j j¶¨ (wfwWI)

†W¯‹ wi‡cvU© : ag©wfwËK `j¸‡jvi ivR‰bwZK `k©b Bmjvg| wKš‘ GK... বিস্তারিত

Kv‡jv UvKv mv`vÕi my‡hvM _vK‡QB!

Zv‡iK BKevj : AvMvgx ev‡R‡UI _vK‡Q Kv‡jv UvKv mv`v Kivi... বিস্তারিত

g¨vb‡P÷vi nvgjvq G ch©šÍ †MÖdZvi 5

iwe †gvnv¤§` I evuab: hy³iv‡R¨i g¨vb‡P÷v‡i mš¿vmx nvgjvi NUbvq AviI... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]