fvi‡Z †`vwl ivR‰bwZK‡`i weiæ‡× AvBb Pvq wbe©vPb Kwgkb

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 21/03/2017-10:12
Avc‡WU mgq : 21/03/ 2017-10:12

election commitionAwiwRr `vm †PŠa~wi, KjKvZv †_‡K : Av`vj‡Z †`vwl mve¨¯Í ivR‰bwZK e¨w³Z¡iv Avi hv‡Z bv †fv‡U `uvov‡Z cv‡ib Zvi Rb¨ AvBb Pvq wbe©vPb Kwgkb| Gi Rb¨ †`‡ki m‡e©v”P Av`vj‡Zi Kv‡Q Av‡e`b K‡i‡Q Zviv| ivRbxwZK, miKvwi Avgjv I wePviwefv‡Mi m‡½ hy³‡`i Ici Pjv gvgjvi ZvovZvwo wb®úwË †P‡q Zviv we‡kl Av`vjZI `vwe K‡i‡Q|

Rb¯^v_© gvgjvwU mywcÖg †Kv‡U© `v‡qi K‡ib Awk¦bx Kygvi Dcva¨vq bv‡g R‰bK we‡Rwc †bZv, whwb †ckvq AvBbRxex| `vwe K‡ib, Av`vj‡Z †`vlx mve¨¯— Ggb †KD †hb †fvU, miKvwi KvR I wePviwefv‡M KLbI wbhy³ bv n‡Z cv‡ib| †K›`Ö I wbe©vPb Kwgkb‡KI GB gvgjvq hy³ K‡ib wZwb|

Zuvi e³e¨ wQj, hZ¶Y bv cÖgvwYZ Acivax‡`i ivRbxwZ †_‡K evi K‡i †`Iqv n‡”Q, ZZ¶Y Zv Acivax‡`i wePiY‡¶Î n‡q _vK‡e| miKvwi PvKwi I wePvie¨e¯’vi †¶‡ÎI GKB `vwe K‡ib wZwb| cvkvcvwk e‡jb, RbM‡Yi cÖwZwbwa wbe©vwPZ nIqvi Rb¨ GKwU b¨~bZg †hvM¨Zv I eqm wba©vwiZ Kiv †nvK|

wbe©vPb Kwgk‡bi Kv‡Q mywcÖg †KvU© G e¨vcv‡i gZ Rvb‡Z PvB‡j Zviv e‡j‡Q, Acivax‡`i mviv Rxe‡bi Rb¨ ivRbxwZi AvwObvq XyK‡Z bv †`Iqvi `vwe‡Z mngZ †cvlY Ki‡Q Zviv| Z‡e G Rb¨ msweavb ms‡kvab Ki‡Z n‡e|

mwZ¨B hw` Ggb AvBb cvk nq, Zv n‡j jvjycÖmv` hv`e, I wc †PŠZvjv I kkxKjv‡`i gZ †bZv‡bÎxiv Pig †eKvq`vq co‡eb|

 

 

G·K¬ywmf wbDR

HwZnvwmK wPwV‡Z ¯^vÿi w`‡q BBDÕ†K we`vq Rvbv‡jb †_‡imv †g

ivwk` wiqvR: weª‡U‡bi cÖavbgš¿x †_‡imv †g GK HwZnvwmK wPwV‡Z ¯^vÿi... বিস্তারিত

Xvwe †K›`Öxq QvÎ msm`-WvKmy wbe©vPb Pvb mvaviY QvÎ-QvÎxiv (wfwWI)

†W¯‹ wi‡cvU© : wk¶v_©x‡`i mybvMwiK wn‡m‡e M‡o †Zvjvi cvkvcvwk fwel¨‡Zi... বিস্তারিত

kZ kZ †emvgwiK BivwK nZ¨vi †cQ‡b Avgv‡`i f‚wgKv Av‡Q : gvwK©b †mbv KgvÛvi

gviæd Avn‡g` : Biv‡K `v‡q‡ki weiæ‡× hy×iZ gvwK©b KgvÛvi †j. †Rbv‡ij... বিস্তারিত

†gŠjfxevRv‡i Awfhvb Pjv `yB evwoi gvwjK I fvovwUqv GKB

†W¯‹ wi‡cvU©: †gŠjfxevRvi m`i Dc‡Rjvq Rw½ Av¯Ívbv m‡›`‡n wN‡i ivLv... বিস্তারিত

B‡q‡g‡b ga¨cvjøvi e¨vwjw÷K †¶cYv¯¿ ÔKvnnvi Gg2Õ D‡b¥vPb

gviæd Avn‡g` : B‡q‡g‡bi wbR¯^ cÖhyw³‡Z ˆZwi n‡jv ga¨cvjøvi †ÿcbv¯¿... বিস্তারিত

Rw½‡Mvôxi AvZ¥NvZx m`m¨ 15 bv 30?

AvMvgx K‡qK gvm ci eo ai‡bi nvgjvi cwiKíbv AvuUwQj be¨... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com