cÖ_g Iqvb‡W‡Z Avwm‡di ÔAvgvi †mvbvi evsjvÕ

আমাদের সময়.কম
প্রকাশের সময় : 21/03/2017 -0:00
আপডেট সময় : 21/03/ 2017-0:06

293328_1†W¯‹ wi‡cvU© : kÖxjsKvi wec‡¶ †U÷ wmwi‡R WÖ K‡i‡Q evsjv‡`k| kZZg †U÷ wR‡Z wmwiR‡K ¯§iYxq K‡i †i‡L‡Q UvBMviiv| wek¦Ry‡o cÖksmvq fvm‡Q gykwdK evwnbx|

AvMvgx 25 gvP© kÖxjsKvi wec‡¶ cÖ_g Iqvb‡W‡Z gv‡V bvg‡e evsjv‡`k| evsjv‡`k mgq weKvj 3Uvq g¨vPwU ïi“ n‡e|

 

IBw`b evsjv‡`k RvZxq wµ‡KU `j‡K DrmM© K‡i ÔAvgvi †mvbvi evsjvÕ MvbwU gyw³ †`‡eb †`k‡miv KÉwkíx Avwmd AvKei|

†mvgevi weKv‡j mvgvwRK †hvMv‡hvM gva¨g †dmey‡K G †NvlYv †`b Avwmd| †dmey‡K evsjv‡`‡ki I‡cbvi Zvwgg BKevj‡K Rb¥w`‡bi ï‡f”QvI Rvbvb GB KÉwkíx|

Avwmd Zvi †dmey‡K †j‡Lb, ÔAwfb›`b wUg evsjv‡`k, Awfb›`b wUg UvBMvm©, Awfb›`b gykwdK evwnbx| kZZg †U‡÷ weij me †iKW© M‡o †`k‡K Avev‡iv Avb‡›` fvmv‡jv Avgv‡`i †mvbvi †Q‡jiv| Avgiv Rvwb Avgv‡`i mvg_¨© Av‡Q, ZviciI †Kv_vI †hb GKUy mgm¨v †_‡K hvq| †`‡ki gvby‡li eyK †f‡O hvq wµ‡K‡U, Avevi M‡e© eyK f‡i hvq wµ‡K‡U|’

wZwb †j‡Lb, ÔRxe‡b A‡bK †`‡ki Mvb K‡iwQ| Z‡e bZybfv‡e Avev‡iv wd‡i Avmvi ci †`‡ki Mvb Kiv nqwb| Gevi Gm AvB UyUy‡ji myi, w` ivRxe Avn‡g‡`i †jLv Ges †R‡K’i m½x‡Z GKwU Mvb †M‡qwQ|Õ

Ny‡i Ny‡i cy‡Rvi R‡j Rev n‡q fvwm

mye‡n mvw`‡K wgbvi n‡Z AvRvb n‡q Avwm

†kv‡bv c…w_exi gvbyl †kvb, bvbvb fvlvfvwl

Avgvi †mvbvi evsjv, Avwg †Zvgvq fv‡jvevwm|

‘AviI MvBwQ we‡`Övnx Kwei Ô`~M©g wMwi Kvš—vi gi“’, Kwe ¸i“’i Ôeuva †f‡O `vI’| †`‡ki Mv‡b Avwg me mgq i³Mig Abyf~wZ †c‡Z PvB, Gev‡iv Zvi e¨vwZµg n‡e bvÕ †hvM K‡ib Avwmd|

RbwcÖq GB m½xZ ZviKv †j‡Lb, Avgiv wm×vš— wb‡qwQ Avgv‡`i ÔAvgvi †mvbvi evsjvÕ MvbwU cÖ_g Iqvb‡W 25 gv‡P© wiwjR Kie evsjv‡`k RvZxq wµ‡KU `j‡K DrmM© K‡i|

‘Avmyb †hvM¨ UvBMvi mg_©K wn‡m‡e Avgiv AviI mshZ nB, AvR‡K gv_vq Zy‡j Avevi Kvj Qyu‡o †d‡j bv †`B| fv‡jvevwm evsjv‡`k, fv‡jvevwm wUg UvBMvm©, Rq †nvK evsjv‡`k wµ‡K‡UiÕ †hvM K‡ib wZwb| hyMvšÍi

এক্সক্লুসিভ নিউজ

RvZxq wek¦we`¨vj‡q fyZy‡o †d‡ji AvQi
GKB K‡ÿi mevB GKB wel‡q dv÷ K¬vmavix †dj!

†W¯‹ wi‡cvU© : wmbw_qv Av³vi| biwms`x miKvwi K‡j‡Ri e¨e¯’vcbv wefv‡Mi... বিস্তারিত

Kz K¬v· K¬¨vb mvRvq A·‡dvW© wkÿv_©x ewn®‹vi

  Zvwbqv Avjg Zš^x: QvÎRxeb gv‡bB wbqgvbyewZ©Zv I k„•Ljvq cwic~Y©... বিস্তারিত

†hvMe¨vqvg cvV¨µg‡K Aby‡gv`b w`j fvi‡Zi †RGbBD cwil`

AwiwRr `vm †PŠaywi, KjKvZv †_‡K : GKvwaKevi LvwiR Kivi ci... বিস্তারিত

আজকের আরো সর্বশেষ সংবাদ

Privacy Policy

credit amadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office : 19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]