• †nvg »cÖev‡mi Lei» gvj‡qwkqv¯’ evsjv‡`wk wk¶v_©x‡`i mgm¨v I DËiY kxl©K Av‡jvPbv mfv AbywôZXvwei mv`v `‡ji bZzb KwgwU †NvlYv

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 20/03/2017-21:59
Avc‡WU mgq : 20/03/ 2017-21:59

DU120170118162305wKiY †mL: XvKv wek¦we`¨vj‡qi weGbwccš’x wk¶K‡`i msMVb mv`v `‡ji bZyb AvnevqK KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| bZyb KwgwUi AvnevqK n‡q‡Qb XvKv wek¦we`¨vj‡qi g„wËKv, cvwb I cwi‡ek wefv‡Mi Aa¨vcK W. †gv. AvLZvi †nv‡mb Lvb‡K AvnevqK, dv‡g©mx Abyl‡`i mv‡eK wWb Aa¨vcK W. Avãyi iwk`‡K I Xvwei wm‡bU m`m¨ Ges gv‡K©wUs wefv‡Mi Aa¨vcK W. †gv‡k©` nvmvb Lvb‡K hyM¥ AvnevqK K‡i G KwgwU †NvlYv Kiv nq| Xvwei Aa¨vcK W. m`iæj Avwgb G Z_¨ wbwðZ K‡i‡Qb|

†mvgevi weKvj †mvqv 4 Uvq wek¦we`¨vj‡qi evwYR¨ Abyl‡`i wk¶K jvD‡Ä cÖvq `yB N›Uve¨vcx mv`v `‡ji GK mfv AbywôZ nq| mfv †k‡l me©m¤§wZµ‡g GB KwgwU MVb Kiv nq|

mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib mv`v `‡ji m`¨ mv‡eK AvnevqK Aa¨vcK W. wmivRyj Bmjvg| GQvov mv‡eK AvnevqK Aa¨vcK W. m`iæj Avwgb, Aa¨vcK W. Ievq`yj Bmjvg, W. my‡Kvgj eo–qv, Aa¨vcK W. gvgyb Avn‡g`mn cÖgyL Dcw¯’Z wQ‡jb|

G·K¬ywmf wbDR

†Rvi K‡i bvgv‡bv hvÎx‡K ¶wZc~iY w`j BDbvB‡UW GqvijvBÝ

AvšÍR©vwZK †W¯‹ : d¬vBU †_‡K GK hvÎx‡K †U‡b-wnuP‡o bvgv‡bvi NUbvq... বিস্তারিত

Rvg©vb cvj©v‡g‡›U †eviKvi Dci AvswkK wb‡lavÁv Aby‡gv`b

AvšÍR©vwZK  †W¯‹: Rvg©vwbi cvj©v‡g‡›Ui wbgœ K‡¶ †eviKvi Dci AvswkK wb‡lavÁv... বিস্তারিত

fvi‡Zi gy‡Lvk D‡¤§vPb K‡i w`‡q‡Q Bnmvbyjøvn : cvwK¯Ívb

mvB`yi ingvb : cvwK¯Ív‡bi ciivóª gš¿bvj‡qi gyLcvÎ bvwdm RvKvwiqv e‡j‡Qb,... বিস্তারিত

wkï‡`i ivRbxwZwe` I mvsevw`K bv nIqvi civgk© Uªv‡¤úi

  wjnvb wjgv: wkï‡`i ivRbxwZwe` I mvsevw`K bv n‡q ¯^vfvweK... বিস্তারিত

†gwm‡Wvwbqvi msm‡` i³v³ gvivgvwi

wbR¯^ cÖwZ‡e`K : w¯úKvi wbe©vPb wb‡q B‡iv‡ci †gwm‡Wvwbqv cvj©v‡g‡›U i³v³... বিস্তারিত

†mŠw`‡Z bvw¯ÍKZvi Awf‡hv‡M Ziæ‡Yi g„Zz¨`Ð

Gg iweDjøvn: we‡k¦i bvbvb †`‡k Ck¦‡i wek¦vm K‡i bv Ggb... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]