Xvwei mv`v `‡ji bZzb KwgwU †NvlYv

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 20/03/2017 -21:59
Avc‡WU mgq : 20/03/ 2017-21:59

DU120170118162305wKiY †mL: XvKv wek¦we`¨vj‡qi weGbwccš’x wk¶K‡`i msMVb mv`v `‡ji bZyb AvnevqK KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| bZyb KwgwUi AvnevqK n‡q‡Qb XvKv wek¦we`¨vj‡qi g„wËKv, cvwb I cwi‡ek wefv‡Mi Aa¨vcK W. †gv. AvLZvi †nv‡mb Lvb‡K AvnevqK, dv‡g©mx Abyl‡`i mv‡eK wWb Aa¨vcK W. Avãyi iwk`‡K I Xvwei wm‡bU m`m¨ Ges gv‡K©wUs wefv‡Mi Aa¨vcK W. †gv‡k©` nvmvb Lvb‡K hyM¥ AvnevqK K‡i G KwgwU †NvlYv Kiv nq| Xvwei Aa¨vcK W. m`iæj Avwgb G Z_¨ wbwðZ K‡i‡Qb|

†mvgevi weKvj †mvqv 4 Uvq wek¦we`¨vj‡qi evwYR¨ Abyl‡`i wk¶K jvD‡Ä cÖvq `yB N›Uve¨vcx mv`v `‡ji GK mfv AbywôZ nq| mfv †k‡l me©m¤§wZµ‡g GB KwgwU MVb Kiv nq|

mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib mv`v `‡ji m`¨ mv‡eK AvnevqK Aa¨vcK W. wmivRyj Bmjvg| GQvov mv‡eK AvnevqK Aa¨vcK W. m`iæj Avwgb, Aa¨vcK W. Ievq`yj Bmjvg, W. my‡Kvgj eo–qv, Aa¨vcK W. gvgyb Avn‡g`mn cÖgyL Dcw¯’Z wQ‡jb|

G·K¬ywmf wbDR

AvwZqv gnj †_‡K GK wK‡jvwgUvi `~‡i msev`Kg©x I RbmvaviY

mvixdv wigy: NUbv¯’j †_‡K GK wK‡jvwgUvi `~‡i GjvKvi RbmvaviY I... বিস্তারিত

†mŠw` Avi‡e PvKwii evRv‡i bvixi AskMÖnY evo‡Q

AvšÍR©vwZK †W¯‹: †mŠw` Avi‡e †emiKvwi PvKwii evRv‡i bvix‡`i AskMÖnY †e‡o‡Q... বিস্তারিত

ÔAcv‡ikb †UvqvBjvBUÕ †kl nqwb, D×vi 78

wbR¯^ cÖwZ‡e`K: wm‡j‡Ui wkeevwo‡Z Rw½ Av¯Ívbvq Awfhvb ÔAcv‡ikb †UvqvBjvBUÕ GLbI... বিস্তারিত

wRnvw` mš¿vmxiv Znwej cv‡”Q †mŠw` Avi‡ei Kv‡Q!

ivwk` wiqvR: Bmjvg a‡g©i bv‡g hviv mš¿vmx Rw½ Kg©KvÐ Pvjv‡”Q... বিস্তারিত

wegvbe›`‡i AvZ¥NvZx nvgjv
A‡÷ªwjqvb bvMwiK‡`i Rb¨ evsjv‡`k åg‡Y mZK©Zv Rvwi

kvšÍb~ : A‡÷ªwjqvi bvMwiK‡`i evsjv‡`k åg‡Y bZyb K‡i mZK©Zv Rvwi... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com