weKv‡ki UvKv AvZ¥mvr K‡i Avwjkvb evox, 2 cÖZviK AvUK

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 20/03/2017-21:37
Avc‡WU mgq : 20/03/ 2017-21:37

258wbR¯^ cÖwZ‡e`K : weKv‡ki UvKv AvZ¥mvr K‡i cÖZviYvi Awf‡hv‡M `yBRb‡K AvUK K‡i‡Q cywjk ey¨‡iv Ae Bb‡fw÷‡Mkb (wcweAvB)| AvUKK…Ziv n‡jb †gv. dviæK †nv‡mb gvZei (28) I †gv. ivwRe Lvb (20)|

†mvgevi we‡K‡ji w`‡K cvVv‡bv GK msev` weÁw߇Z G Z_¨ Rvbvq wcweAvB|

weÁw߇Z ejv nq, R‰bK KvRx RvwKi †nv‡mb bv‡gi GKRb weKvk G‡R‡›Ui `v‡qi Kiv gvgjvq IB `yBRb‡K dwi`cy‡ii fv½vi ivqbMi MÖvg †_‡K AvUK Kiv nq| Zv‡`i KvQ †_‡K cÖZviYvKv‡R e¨eüZ 193 wU wewfbœ †Kv¤úbxi †gvevBj wmg, 5 wU †gvevBj †mU I 2 wU Uvjx LvZv hv‡Z wewfbœ †gvevBj †dvb b¤^i †jLv D×vi Kiv nq|

weÁw߇Z Av‡iv ejv nq, e¨emvqx RvwKi wZwb k¨vgcyi gv‡K©‡Ui 34/35 b¤^i †`vKv‡b weKv‡ki G‡R›U wb‡q e¨emv K‡ib| MZ 18 Rvbyqvwi iv‡Z Zvi weKvk b¤^‡i AÁvZ GKwU bv¤^vi (01871416247) †_‡K Kj Av‡m| wiwmwf Kivi ci Aci cÖvšÍ †_‡K MÖvgxb †dv‡bi Kv÷gvi mvwf©‡mi †jvK e‡j cwiP w`‡q e¨emvqx RvwK‡ii weKvk bv¤^v‡i †bUIqvK© mgm¨v msµv‡šÍ Rvb‡Z Pvq| K_vejvi GKch©v‡q wecixZ cÖvšÍ †_‡K AÁvZ †jvK K‡qKwU bv¤^vi DVv‡Z e‡j Ges bv¤^vi ¸‡jv‡Z Kj Ki‡Z ej‡j ev`x D³ bv¤^vi¸‡jv‡Z Kj †`Iqvi ci nVvr †`L‡Z cvq Zvi weKvk †gvevBj GKvD›U †_‡K 44 nvRvi UvKv `yÕwU †gvevBj b¤^‡i (01850854183, 01782862267) P‡j hvq| c‡i e¨emvqx RvwKi eyS‡Z cv‡ib wZwb cÖZviYvi wkKvi n‡q‡Qb| c‡i e¨emvqx KvRx RvwKi †nv‡mb ev`x n‡q AÁvZbvgv Avmvgx‡`i weiæ‡× NUbvi w`bB k¨vgcyi _vbvq GKwU gvgjv (bs-20) `v‡qi K‡ib| gvgjvwU `v‡qii ci Z`šÍKvjxb mg‡q gvgjvwU wcweAvBÕi wmwWDjfz³ nIqvq wWAvBwR wcweAvBÕi wb‡`©‡k wcweAvBÕi Awdmvi GmAvB †gv. Ry‡qj wgTv Z`šÍKvR ïby K‡ib| GiB †cÖÿvc‡U AvaywbK cÖhyw³ e¨envi K‡i NUbvq RwoZ †gvevBj †dvb †Kv¤úvbxi Kw_Z Kv÷gvi mvwf©‡mi cÖZviK Pµ m¤ú©‡K Z_¨ cvIqv hvq| Gici Awfhvb Pvwj‡q IB `yBRb‡K AvUK Kiv nq| D×vi Kiv nq cÖZviYvKv‡R e¨eüZ 193 wU wewfbœ †Kv¤úbxi †gvevBj wmg, 5wU †gvevBj †mU I 2 wU Uvjx LvZv|

wcweAvBÕi AwZwi³ we‡kl cywjk mycvi ‡gvt ewki Avn‡g` e‡jb, AvUKK…Ziv wewfbœ †Kv¤úbxi †gvevBj wmg e¨envi K‡i weKv‡ki gva¨‡g †`‡ki mvavib gvby‡li †gvevB‡j ‡dvb K‡i f‚qv MÖvgxb †dv‡bi Kv÷gvi mvwf©‡mi †jvK cwiPq w`‡q cÖZviYvi gva¨‡g wecyj cwigvb A_© nvwZ‡q †bq| Avmvgx dviæK cÖvq 10 eQi a‡i †gvevB‡ji wewfbœ wmg e¨envi K‡i †gvevBj MÖvnK‡`i‡K we‡kl †jvfbxq cyi¯‹vi †`qvi K_v e‡j cÖZviYv e¨emv K‡i Avm‡Q| eZ©gv‡b †m we‡kl G¨vcm& e¨envi K‡i wewfbœ †gvevBj †dvb †Kv¤úvbxi Kv÷gvi mvwf©‡mi weKv‡ki Kvógvi mvwf©‡mi b¤^i †K¬vb K‡i mnvqZv cÖ`v‡bi Avk¦vm w`‡q wewfbœ MÖvnK/weKvk G‡R›U‡`i †gvevB‡j _vKv weKv‡ki UvKv cÖZviYvg~jK fv‡e nvwZ‡q †bq| Avmvgx dviæK Zvi `xN©w`‡bi D³ cÖZviYvi UvKv w`‡q wbR MÖv‡gi evwo‡Z cÖvq Aa© †KvwU UvKv e¨v‡q GKwU Avwjkvb evwo K‡i| hv GjvKvi †jvKR‡bi g‡a¨ GK ai‡bi †KŠZzn‡ji m„wó K‡i‡Q| GK mgq a„Z Avmvgx dviæK XvKv kn‡ii wewfbœ GjvKvq †dwi K‡i Kv‡Pui Møvm wewµ Ki‡Zv| AvUK ivwRe wewfbœ †`vKvb †_‡K f‚qv bv‡g †iwRwóª Kiv wmg msMÖn K‡i _v‡K Ges dviæ‡Ki cÖZvibvi gva¨‡g cÖvß UvKv fv½v _vbvi KwZcq Amvay weKvk †`vKvb`vi‡`i K¨vk AvDU K‡i †`q| GQvov wewfbœ weKv‡ki †`vKvb †_‡K weKvk †jb-‡`bKvix‡`i †gvevBj b¤^i msMÖn K‡i| KwZcq Amvay weKvk †`vKvb`viiv AwZwi³ jv‡fi Avkvq cÖZviK P‡µi Kv‡Q g¨v‡m‡Ri gva¨‡g MÖvnK/Uv‡M©U‡`i †gvevBj b¤^i w`‡q _v‡K e‡j AvUK‡`i wRÁvmvev‡` Rvbv †M‡Q| G P‡µi Av‡iv GKvwaK m`m¨‡K wPwýZ Kiv n‡q‡Q| Zv‡`i‡K AvU‡Ki †Póv Pj‡Q|

G·K¬ywmf wbDR

we‡Rwci RbmsL¨v bxwZi Kvi‡Y wecv‡K Avmv‡gi gymwjgiv

wniY¥q fÆvPvh©, ¸qvnvwU †_‡K : fvi‡Zi Avmv‡g miKvi MV‡bi ci... বিস্তারিত

wbe©vPb wN‡i divwm mvgvwRK gva¨‡g †dK wbD‡Ri †`ŠivZ¥

Zvwbqv Avjg Zš^x: d«v‡Ýi cÖ_g `dv †cÖwm‡W›U wbe©vPb wb‡q me©mvavi‡Yi... বিস্তারিত

nvIi A‡ji welv³ cvwb I `yM©Z cwiw¯’wZ

†gvnv¤§` iwdKyj Bmjvg ZvjyK`vi : nvIo-euva `yb©xwZi †cÖw¶‡Z mybvgM‡Ä AKvj... বিস্তারিত

†kL nvwmbvi Avg‡jB wZ¯Ív Pzw³ ev¯ÍevwqZ n‡e: Gikv`

byibex miKvi, jvjgwbinvU : RvZxq cvwU©i †Pqvig¨vb mv‡eK ivóªcwZ ûmvBb... বিস্তারিত

Rjevqy cwieZ©‡bi Kvi‡Y nvI‡i `y`©kv : cvwbm¤ú` gš¿x

wbR¯^ cÖwZ‡e`K : Rjevqy cwieZ©‡bi cÖfv‡e AvMvg AwZe„wó‡Z nvIi A‡j... বিস্তারিত

mybvgM‡Ä kwbi nvI‡ii euv‡a fvOb (wfwWI)

wbR¯^ cÖwZ‡e`K, wm‡jU : mybvgM‡Äi kwbi nvI‡i K…lK I GjvKvevmxi... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]