W. BDb~‡mi weiæ‡× AviI `yB gvgjv

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 19/03/2017-22:30
Avc‡WU mgq : 19/03/ 2017-22:30

a20e54a92cde961e65495a26df7b0bc2-58a32b4815bccwbR¯^ cÖwZ‡e`K: e‡Kqv cwi‡kva bv Kivq ¶y`ÖF‡Yi cÖe³v I evsjv‡`‡ki GKgvÎ †bv‡ej weRqx W. gynv¤§` BDb~‡mi weiæ‡× AviI `ywU gvgjv Kiv n‡q‡Q| G wb‡q Zvi weiæ‡× gvgjvi msL¨v `uvovj 12wU|

†iveevi XvKvi Z…Zxq kÖg Av`vj‡Z gvgjv `ywU K‡ib W. BDb~‡mi cÖwZwôZ †Kv¤úvwb MÖvgxY †UwjK‡gi `yB Kg©KZ©v| Zviv n‡jb MÖvgxY †UwjK‡gi Dc-e¨e¯’vcK †kL kixdyj Bmjvg I Kg©KZ©v P›`Ö Kygvi ivq|

Gi Av‡M W. BDb~‡mi weiæ‡× `yÕw`‡b 10wU gvgjv K‡ib MÖvgxY †UwjK‡gi Kg©xiv| Gi g‡a¨ eyaevi XvKvi kÖg Av`vj‡Z mvZwU Ges g½jevi wZbwU gvgjv Kiv nq|

gvgjvi ev`x c‡¶i AvBbRxex Rvdiæj nvmvb kixd e‡jb, e‡Kqv cwi‡kva bv Kivq †bv‡ej weRqx W. gynv¤§` BDb~‡mi weiæ‡× kÖg Av`vj‡Z AviI `ywU gvgjv Kiv n‡q‡Q| G wb‡q Zvi weiæ‡× gvgjvi msL¨v `uvwo‡q‡Q 12wU|

gvgjvi Awf‡hvM †_‡K Rvbv hvq, evsjv‡`‡ki me©e…nr †gvevBj †dvb Acv‡iUi MÖvgxY †Uwj‡dv‡b GK-Z…Zxqvsk †kqvi i‡q‡Q MÖvgxY †UwjK‡gi| G cÖwZôv‡bi gybvdv Kg©x‡`i gv‡S eÈb K‡i †`qvi AvBwb eva¨evaKZv _vK‡jI Zv †`qv nqwb|

2006 †_‡K 2015 mvj ch©šÍ MÖvgxY †UwjK‡gi gybvdv n‡q‡Q 250 wgwjqb gvwK©b Wjvi| wKš‘ G gybvdv Kg©x‡`i cwi‡kva Kiv nqwb| MZ `k‡K cÖwZôvbwUi wbU gybvdv 21 nvRvi †KvwU UvKvi g‡a¨ 5 kZvsk A_©vr 108 †KvwU UvKv Kg©x I miKvi‡K †`qvi AvBwb eva¨evaKZv i‡q‡Q| G A‡_©i 80 kZvsk cÖwZôvbwUi mv‡eK I eZ©gvb Kg©x‡`i cwi‡kva, 10 kZvsk miKvi Ges 10 kZvsk cÖwZôv‡bi Kj¨vY dv‡Û Rgv †`qvi K_v|

gvgjvq MÖvgxY †UwjK‡gi e¨e¯’vcbv cwiPvjK (GgwW) Avkivdyj nvmvb Ges Gi cÖwZôvZv †Pqvig¨vb W. gynv¤§` BDb~m‡K weev`x Kiv n‡q‡Q|

cÖm½Z, `vwi`ª¨ we‡gvP‡b we‡kl Ae`vb ivLvq 2006 mv‡j kvwš—‡Z †bv‡ej cyi¯‹vi cvb W. gynv¤§` BDb~m| Rv‡Mv wbDR

G·K¬ywmf wbDR

gmy‡j 8Õk eQ‡ii cÖvPxb gmwR` Dwo‡q w`j AvBGm Rw½iv

ivwk` wiqvR: Biv‡Ki gmy‡j HwZnvwmK Avb-bywi gmwR` aŸsm K‡i w`‡q‡Q... বিস্তারিত

Lv`¨ gš¿Yvj‡q wmwÛ‡KU
Kwgkb evwY‡R¨i Avkvq Mg-Pv‡ji K…wÎg msKU

Zv‡iK BKevj : we‡`k †_‡K wRUywRÕi gva¨‡g Avg`vwbi bv‡g Kwgkb... বিস্তারিত

Kvk¥xi wb‡q msjvc cÖm½
ÔAvgv‡K gvSc‡_ _vwg‡q †`Iqv nqÕ: RvwZmsN gnvmwPe

AvšÍR©vwZK †W¯‹: we‡ivac~Y© Kvk¥xi Bmy¨‡Z ˆeix cÖwZ‡ekx fviZ I cvwK¯Ívb‡K... বিস্তারিত

cvwK¯Ív‡b †evgv we‡ùviY, wbnZ 5

Rvwn` Avj ivwd: cvwK¯Ív‡b †evgv nvgjvq wbnZ n‡q‡Q 5 Rb... বিস্তারিত

GLbI †eZb fvZv cwi‡kva nqwb 3kZ †QvU-gvSvwi †cvkvK KviLvbvq

wigy wmwÏK : AwaKvsk eo †cvkvK KviLvbv cwi‡kva K‡i‡Q kÖwgK‡`i... বিস্তারিত

ÔwQbZvBKvixi Mvwoi PvcvqÕ gyiwM e¨emvqx wbnZ

cÖwZ‡e`K : XvKvi kvnev‡M grm¨fe‡bi mvg‡bi iv¯Ívq ÔwQbZvBKvixi Mvwoi PvcvqÕ... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]