gvZ…f~wg wew”Qbœ †ivwn½v‡`i `xN©k¦vm Kv‡Q †_‡K †`‡L‡Qb gynv¤§` BDbym (wfwWI)

আমাদের সময়.কম
প্রকাশের সময় : 19/03/2017 -12:40
আপডেট সময় : 19/03/ 2017-12:40

rohigga†W¯‹ wi‡cvU©: gvZ…f~wg †_‡K wew”Qbœ †ivwn½v‡`i `xN©k¦vm Kv‡Q †_‡K †`‡L‡Qb, DwLqv KyZycvjs wbewÜZ kiYv_©x K¨v‡¤ú ˆkke †_‡K emevmKvix gynv¤§` BDbym| †ivwn½v‡`i ZiæY cÖwZwbwa n‡q, KvR K‡i hv‡”Qb, wek¦ RbgZ Movi| Z‡e, kiYv_©x Rxe‡bi Aemvb NwU‡q wbR †`‡k wd‡i ¯^vaxb Rxeb hvcb Ki‡Z Pvb BDbymmn me †ivwn½vB|

mg„× RvwZMZ BwZnvm _vKvi ciI, 1982 mv‡ji ÔwmwU‡Rbwkc jÕ bv‡g Kv‡jv AvB‡b, †ivwn½v RvwZ mË¡v‡K A¯^xKvi K‡i wgqvbgv‡ii RvšÍv miKvi| Z‡e Zv †g‡b †bqwb †ivwn½viv| wbg©g AZ¨vPvi I nZ¨vh‡Ái gy‡L †`k Qvo‡Z nq A‡bK‡K| mvg‡b Avev‡iv †mvbvjx w`b Avm‡e, Ggb cÖZ¨vkvq, Ab¨‡`i mv‡_ wbR †`‡k wd‡i †h‡Z Pvb GB †ivwn½v ZiæY|

Zvi K_vq cÖwZaŸwbZ nq, †ivwn½v kiYv_©x‡`i gyw³i AvKvs•Lv|

MYnZ¨i ciI, Avbvb Kwgkb Zv cvk KvwU‡q hvIqv Ab¨vq n‡q‡Q e‡j gZ Zvi| Avi wek¦Ry‡o cÖwZkÖæwZ I Avk¦v‡mi ciI mgvavb bv nIqvq i‡q‡Q †¶vf|

Z‡e, wgqvbgv‡i †ivwn½v‡`i kvwšÍc~Y© cÖZ¨veZ©‡b cÖavbgš¿x †kL nvwmbv‡K D‡`¨‡M †bqvi Aby‡iva Zvi|

GKvšÍB, wbR †`‡k wdi‡Z bv cvi‡j wfbœ †Kv‡bv †`‡k wi-†m‡Uj‡g›U Kivi wel‡qI AvcwË †bB, e‡j Rvbvb †ivwn½v‡`i GB ZiæY cÖwZwbwa|

m~Î: GKz‡k wUwf

এক্সক্লুসিভ নিউজ

RvZxq wek¦we`¨vj‡q fyZy‡o †d‡ji AvQi
GKB K‡ÿi mevB GKB wel‡q dv÷ K¬vmavix †dj!

†W¯‹ wi‡cvU© : wmbw_qv Av³vi| biwms`x miKvwi K‡j‡Ri e¨e¯’vcbv wefv‡Mi... বিস্তারিত

Kz K¬v· K¬¨vb mvRvq A·‡dvW© wkÿv_©x ewn®‹vi

  Zvwbqv Avjg Zš^x: QvÎRxeb gv‡bB wbqgvbyewZ©Zv I k„•Ljvq cwic~Y©... বিস্তারিত

†hvMe¨vqvg cvV¨µg‡K Aby‡gv`b w`j fvi‡Zi †RGbBD cwil`

AwiwRr `vm †PŠaywi, KjKvZv †_‡K : GKvwaKevi LvwiR Kivi ci... বিস্তারিত

আজকের আরো সর্বশেষ সংবাদ

Privacy Policy

credit amadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office : 19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]