kwn`‡`i cÖwZ Avgv‡`i `vq‡eva

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 18/03/2017-10:24
Avc‡WU mgq : 18/03/ 2017-10:25

sahidgvnw` nvmvb mwRe : ¯^vaxbZv ü`‡qi AvKywZ| w`‡ji Zvgvbœv| iveŸyj Avjvwg‡bi we‡kl †bqvgZ| gvbyl Pvq ¯^vaxbZv| Pvq ¯^vaxbfv‡e euvP‡Z, ¯^vaxbZvi K_v ej‡Z, ¯^vaxb eywj AvIov‡Z| †Kej gvbylB bq, cÖwZwU cÖvYxiB Kvgbv GwU| Bmjv‡gi cwifvlvq GUvB ÔwdZivZÕ| hw`I cieZ©x‡Z nq cwiw¯’wZi ¯^xKvi|

cÖwZUv ag©B ¯^vaxbZv †kLvq| Z‡e gvbeZvi ag© Bmjvg G e¨vcv‡i mevi †_‡K GwM‡q| Bmjvg wfbœ ag©vej¤^x‡`i ¯^vaxbZvi cÖwZ j¶ iv‡L|  Zv‡`iI †`q ¯^vaxbZv| †hgbwU w`‡q _v‡K gymjgvb‡`i| gy³ K‡i gRjyg‡`i| aŸsm K‡i ¯^vaxbZv niYKvix‡`i| BwZnvm LyuR‡j †`Lv hvq, Bmjv‡gi me hy×B wQ‡jv ¯^vaxbZvi Rb¨; gvby‡li gyw³i Rb¨|  Bs‡iR‡`i weiæ‡× ¯^vaxbZvi †PZbv RvwM‡q †i‡LwQ‡jv GB BmjvgB †Kej| hvi d‡j iwPZ n‡qwQ‡jv dwKiwe‡`Övn, div‡qwR Av‡›`vjb, †ikwg iægvj Av‡›`vjb I wZZygx‡ii euv‡ki †Kjøvmn AmsL¨ Avhvw` Av‡›`vj‡bi †mvbvwj BwZnvm| †h¸‡jv ¯^cœ †`wL‡q‡Q ¯^vaxbZvi| mvnm hywM‡q‡Q gRjyg‡`i iæ‡L `uvovevi; Rvwjg‡`i KcvU wQbœ Kievi|

GiB avivevwnKZvq nq GKvˇii gyw³hy×| Rvwjg‡`i weiæ‡× gRjyg‡`i hy×| ¯^vaxbZvi †NvlYvq n‡qwQ‡jv hvi c_Pjv| `xN© bÕgvm jovB K‡i jv‡Lv jv‡Lv kwn`‡`i Z¨v‡Mi wewbgq iPbv K‡iwQjvg Avgiv ¯^vaxbZvi GK gnvBwZnvm| gy³ K‡iwQjvg †mvbvi evsjv‡K| wek¦`iev‡i bvg wjwL‡qwQjvg ¯^vaxb‡PZv GK RvwZ wn‡m‡e| jvf K‡iwQjvg mey‡Ri ey‡K i³jvj wbkvb-cZvKv|  Avwg AvR Mwe©Z| ¯^vaxb †`‡ki ¯^vaxb mšÍvb, evsjv gv‡qi ¯^vaxb †Q‡j wn‡m‡e| AvgivB †Zv civaxbZvi †kKj wQbœKvix|  gy³AvKv‡k Iov cvwL|  wKš‘ Avd‡mvm, AvR Aewa Avgiv ¯^vaxb i‡qwQ bv civaxb n‡q †eu‡P AvwQ! cÖkœ Rv‡M †`‡ki mvgwMÖK cwiw¯’‡Z| Ab¨ RvwZi Zv‡e`vwi AvR eywS ¯^vaxbZv! Zv‡`i AvBbKvbyb, K…wóKvjPvi †g‡b †bqv eywS ¯^vaxbZv! hvK‡M, †m K_v|  hv‡`i i‡³i wewbg‡q ¯^vaxb njvg, iPbv Kijvg †MŠi‡ev¾¡j BwZnvm, Kx Ki‡Z †c‡iwQ ev cviwQ Zv‡`i Rb¨ GB Avgiv| eQ‡i GKw`b ïb¨ cv‡q kwn`wgbv‡i dyj †`qv, wgwbULv‡bK bxieZv cvjb Kiv, Ab_©K e³…Zvg Mig Kiv, †Uwjwfk‡b ¯^vaxbZvi †MvUv K‡qK gywf wiwjR Kiv, gyw³‡hv×v‡`i `ÕGKUv UK‡kv, ivRvKvi-ivRvKvi †¯­vMvb K‡i ivRc_ wgwQ‡j cwi‡ek ˆZwi Kiv| Gme K‡i Kx Zv‡`i cÖwZ kÖ×v, KZ©e¨ Av`vq n‡q hvq!

cÖkœwU we‡e‡Ki, cÖkœwU cÖK…Z gvbe-gvbweKZvi| KÕR‡b Zv‡`i K…Z åvwšÍi ¶gv †P‡q wKsev ciKv‡ji gh©v`ve…wׇZ kvwšÍi Rb¨ Hkx`iev‡i web‡qi nvZ Zy‡jwQ! KÕR‡bB ev †i‡LwQ gyw³‡hv×v I kwn`‡`i cwiev‡ii †LuvRLei! fyqv gyw³‡hv×v‡`i wf‡o cÖK…Z †hv×v †Zv AvR †PbvB gykwKj| hv‡`i A‡b‡KB †Zv GLb A‡e‡nwjZ| w`b Kv‡U hv‡`i Abvnv‡i AvRI hv‡`i RxebevwR †i‡L ¯^vaxb †`k Dcnvi †`evi ciI|

G·K¬ywmf wbDR

Ôn¨vw½s cvj©v‡g‡›UÕ wKfv‡e wePvicwZ AcmviY n‡e : cÖavb wePvicwZ

cÖwZ‡e`K : msm‡` msL¨vMwiôZv bv _vK‡j wKfv‡e wePvicwZi AcmviY Kiv... বিস্তারিত

w`wjø‡Z Uªv¤ú‡K AcniY

AwiwRr `vm †PŠaywi, KjKvZv †_‡K : w`wjøi GK wbivcËv Kg©xi... বিস্তারিত

igRv‡b nvjvj c‡Y¨i AšÍR©vwZK cÖ`k©bx I †mwgbvi

Avn‡g` mygb : XvKvq cÖ_gev‡ii g‡Zv 15 igRvb †_‡K ïiæ... বিস্তারিত

ag©wfwËK ivRbxwZ‡Z e¨w³ I †Mvôx¯^v_© i¶vB g~j j¶¨ (wfwWI)

†W¯‹ wi‡cvU© : ag©wfwËK `j¸‡jvi ivR‰bwZK `k©b Bmjvg| wKš‘ GK... বিস্তারিত

Kv‡jv UvKv mv`vÕi my‡hvM _vK‡QB!

Zv‡iK BKevj : AvMvgx ev‡R‡UI _vK‡Q Kv‡jv UvKv mv`v Kivi... বিস্তারিত

g¨vb‡P÷vi nvgjvq G ch©šÍ †MÖdZvi 5

iwe †gvnv¤§` I evuab: hy³iv‡R¨i g¨vb‡P÷v‡i mš¿vmx nvgjvi NUbvq AviI... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]