`vgyoû`vq nvZKovmn `yÕgv`K‡mex cjvZK

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 17/02/2017-21:41
Avc‡WU mgq : 17/02/ 2017-21:41

image-3808kvgmy‡¾vnv cjvk, PzqvWv½v :PyqvWv½vi `vgyoû`v Dc‡Rjvi bZybcvovq cywj‡ki KvQ †_‡K n¨vÛKvcmn cª`xc (30) I †ivKb (32) bv‡gi `yB gv`K †mebKvix cvwj‡q †M‡Q| ïµevi ivZ 8 Uvi w`‡K G NUbv N‡U| cjvZK cª`xc `vgyoû`v Dc‡Rjvi Avw`evmx cvovi b‡`Õi †Q‡j Ges †ivKb f~wgnxb cvovi AvRv`yj Bmjv‡gi †Q‡j|

cywjk I GjvKvevmx Rvbvq, ïµevi iv‡Z Kvc©vmWv½v cywjk duvwoi G Gm AvB AvjgMxi m½xq †dvm©mn `vgyoû`v Dc‡Rjvi bZybcvov GjvKvq Awfhvb Pvwj‡q gv`K †me‡bi Awf‡hv‡M cª`xc I †ivKb‡K AvUK K‡i nvZKov cwi‡q duvwo‡Z wb‡q hvw”Q‡jv| Gmgq Zviv my‡hvM ey‡S n¨vÛKvcmn cvwj‡q hvq| Lei †c‡q mnKvix cywjk mycvi `vgyoû`v  (mv‡K©j) KwjgyDjøvn I `vgyoû`v g‡Wj  _vbvi fvicªvß Kg©KZ©v Avey wRnv` †gvt dKiæj Avjg Lvb NUbv ¯’‡j Ae¯’vb KiwQ‡jb|`vgyoû`v _vbvi fvicªvß Kg©KZ©v Avey wRnv` †gvt dKiæj Avjg Lvb NUbvi mZ¨Zv wbwðZ K‡i Rvbvb, cjvZK Avmvgx‡`i ai‡Z cywjk Awfhvb Ae¨vnZ i‡q‡Q| m¤úv`bv : kvnxb Avjg

G·K¬ywmf wbDR

30 cÖwZôvb‡K IqvwksU‡bi wb‡lavÁvq 15wU‡K Biv‡bi cvëv wb‡lavÁv

ivwk` wiqvR: Bmiv‡q‡ji Aciva I mš¿v‡m mn‡hvwMZvi Awf‡hv‡M Bivb hy³iv‡óªi... বিস্তারিত

my›`ie‡bi av‡bi welv³ †µvwgqvg Svov‡e e¨vK‡Uwiqv

wbR¯^ cÖwZ‡e`K : av‡b wec¾bK gvÎvi †µvwgqvg aiv covq my›`ie‡bi... বিস্তারিত

Acv‡ikb †UvqvBjvBU- Gi w¯’iwPÎ I wfwWI cÖKvk K‡i‡Q †mbvevwnbx

bvkivZ Avwk©qvbv †PŠayix : wm‡j‡U Rw½‡`i ai‡Z evsjv‡`k †mbvevwnbxi Kgv‡Ûviv... বিস্তারিত

evsjv‡`k‡K Dcwb‡ek ivóª evbv‡Z Pvq fviZ : wiRfx

wKiY †mL : fviZ cÖwZi¶v Pyw³i gva¨‡g evsjv‡`k‡K Dcwbek ivóª... বিস্তারিত

cv‡K©i weiæ‡× †MÖdZvwi c‡ivqvbvi `vwe `wÿY †Kvwiqvi cÖwmwKDUi‡`i

Gg iweDjøvn: `w¶Y †Kvwiqvi ¶gZvPy¨Z †cÖwm‡W›U cvK© wMDb nvB‡K `yb©xwZ... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com