gmwR‡` ivRbxwZ e‡Ü KjKvZvi Bgvg‡K mZK©evZ©v

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 17/02/2017-22:08
Avc‡WU mgq : 17/02/ 2017-22:08

 

imgAvšÍR©vwZK †W¯‹ : KjKvZvi cÖL¨vZ wUcy myjZvb gmwR‡`i kvnx Bgvg‡K gmwR` cÖv½‡Y ivR‰bwZK e³e¨ w`‡Z wb‡la Kiv n‡q‡Q| GKB m‡½ Zv‡K ejv n‡q‡Q, wZwb †hb a‡g©i m‡½ ivRbxwZ‡K bv wgwk‡q †d‡jb|

IB kvnx Bgvg, byiæi ingvb eiKwZ wbqwgZB ivR‰bwZK evZ©v w`‡q _v‡Kb, hvi †ekxifvMB wn›`y msMVb AviGmGm – we‡Rwc we‡ivax| Zuv‡K cwðge‡½i ¶gZvmxb Z…Yg~j Ks‡MÖ‡mi Nwbô †jvK e‡j MY¨ Kiv nq|

wUcy myjZvb gmwR‡` †gv‡Zvqvwjø, Av‡bvqvi Avwj kvn wewewm evsjv‡K, ÔAvgiv Dbv‡K Rvwb‡qwQ, †h gmRw`Uv ag©xq ¯’vb| †mLv‡b ivRbxwZ Avb‡eb bv| BgvgwZi RvqMvq †mUvB Kiæb| Avi ivRbxwZi K_v wbðqB Zuvi ejvi AwaKvi Av‡Q, †mUv wZwb evB‡i ejyb, gmwR‡` bq| Dwb evi evi gmwR` PZ¡i †_‡K ivR‰bwZK K_v ej‡j mgv‡Ri g‡a¨ GKUv fyj evZ©v hv‡”Q, †h Dwb gmwR‡` e‡m hv ej‡Qb, †mUv mg¯Í gymjgvb‡`i K_v| wKš‘ Zv †Zv bq|Õ

gmwR‡`i PZ¡i‡K hv‡Z ivR‰bwZK evZ©v †`Iqvi Rb¨ e¨envi bv Kiv nq, Zvi Rb¨ †mLv‡b †cv÷vi Ges e¨vbvi jvwM‡q‡Qb ¯’vbxq e¨emvqxiv| w`b K‡qK Av‡M G wb‡q gmwR` jv‡Mvqv †`vKvb¸wj‡Z 12 NÈvi GKUv ag©NUI cvjb Kiv n‡q‡Q|

kvn Av‡iv e‡jb †h, kvnx Bgvg‡K A‡bKevi Aby‡iva Kiv n‡q‡Q hv‡Z wZwb gmwR` †_‡K ivR‰bwZK K_v bv e‡jb| wKš‘ Dwb †mUvB Pvwj‡q hv‡”Qb, Gi Av‡M †KD †KvbI cÖwZev`I K‡ib wb! wKš‘ kvnx Bgv‡gi wbqwgZ ivR‰bwZK e³e¨ †ck Ges gmwR‡`B msev` m‡¤§jb Kivi welqUv †hgb A‡bK mvaviY gymjgvb †g‡b wb‡Z cvi‡Qb bv, †ZgbB GB IqvKd m¤úwËwU †`Lfv‡ji Rb¨ †h KwgwU Av‡Q, ZvivI †g‡b wb‡Z cv‡i wb e‡j `vwe †gv‡Zvqvwjø kvni|

MZ ïµeviI GKwU msev` m‡¤§jb Ki‡Z wg. kvn evav w`‡j, Zuv‡K kvixwiKfv‡e wbMÖn Kiv nq e‡j Awf‡hvM| Ab¨w`‡K GB cÖm‡½ Rvb‡Z PvIqv n‡j kvnx Bgvg byiæi ingvb eiKwZ ej‡Qb GUv ÔPvPv-fvwZRvi Sv‡gjv’, Aí w`‡bB wg‡U hv‡e|

Z‡e gmwR` †_‡K wbqwgZ †h ivR‰bwZK evZ©v wZwb w`‡q _v‡Kb, Zv‡Z †Kv‡bv fyj wZwb K‡ib wb, GUvI ej‡Qb eiKwZ|

ÔKvk¥xi mgm¨v wb‡q, ¸RivU `v½v wb‡q K_v e‡j †Kv‡bv fyj Kwi wb| Avi Gm Gm Ges b‡i›`Ö †gv`xi weiæ‡× Avwg gyL LyjeB| wZb ZvjvK cÖ_v †nvK ev evewi gmwR` Bmy¨ – G¸‡jv wb‡q K_v Avwg ejeB| GUv Avgvi ˆbwZK `vwqZ¡| Avi ¯^vaxb fvi‡Z K_v ejvi AwaKvi †Zv Avgvi Av‡QB,Õ e‡jb wUcy myjZvb gmwR‡`i kvnx Bgvg eiKwZ|

weiKwZ m¤úÖwZ †NvlYv K‡ib †h cÖavbgš¿x b‡i›`Ö †gv`xi gy‡L †KD hw` Kvwj jvwM‡q w`‡Z cv‡i, Zv‡K Bbvg †`‡eb wZwb|

KjKvZvi GB cÖvPxb gmwR‡`i cÖavb Bgvg wbqwgZ ivR‰bwZK evZ©v w`‡jI Av‡iKwU ¸iæZ¡c~Y© gmwR`- bv‡Lv`v gmwR‡`i Bgvgiv wKš‘ ivR‰bwZK evZ©v †`Iqv †_‡K weiZ _v‡Kb|

Ab¨w`‡K Av‡iKwU cÖL¨vZ ag©¯’vb – dzidziv kwi‡di GKvs‡ki m‡½I ivRbxwZwe`‡`i – we‡klZ Z…Yg~j Ks‡MÖ‡mi Nwbô †hvMv‡hvM i‡q‡Q|

w`wjøi Rvgv gmwR‡`i kvnx Bgvg‡KI cÖKv‡k¨B ivR‰bwZK `j‡K mg_©b w`‡Z †`Lv hvq| wKš‘ Bgvg‡`i mivmwi ivR‰bwZK `j‡K mg_©b ev ivR‰bwZK evZ©v †`Iqv †h AbywPZ, †mUv ej‡Qb gymjgvb mgv‡RiB GKvsk|

G·K¬ywmf wbDR

ev‡m Av¸‡bi NUbvi _‡ji †eovj †ei n‡q‡Q: wiRfx

wbR¯^ cÖwZ‡e`K: weGbwci wmwbqi hyM¥ gnvmwPe iæûj Kwei wiRfx e‡j‡Qb, Ôkvnev‡M... বিস্তারিত

b¨v‡Uv m`m¨‡`i A_© cwi‡kva bv Kivi †LvUv w`‡jb Uªv¤ú

civM gvwS: †ejwRqv‡gi eªv‡mjm-G AbywôZ b¨v‡Uv mvgwiK †Rv‡Ui ˆeV‡K Ab¨vb¨... বিস্তারিত

ÔwPwKrmK mgv‡Ri m‡½ †eCgvbx K‡i‡Q †m›Uªvj nvmcvZvjÕ

wiKy Avwgi : †m›Uªvj nvmcvZvj wPwKrmK mgv‡Ri m‡½ †eCgvbx K‡i‡Q... বিস্তারিত

Avgiv †`qv‡ji †cQ‡b jywK‡q _vK‡Z cvwi bv : evwj©b md‡i Ievgv

Avey mvB`: Rvg©vwb mdiiZ mv‡eK gvwK©b †cÖwm‡W›U evivK Ievgv e‡j‡Qb,... বিস্তারিত

wKQy bv e‡jB me e‡j †M‡jb gykwdK!

Av‡bvqviæj Kwig: gykwdK †dmey‡K Zvi †fwidvBW †c‡R GKwU Qwe Avc‡jvW... বিস্তারিত

Avg I b`x wb‡q evsjv‡`‡ki weiæ‡× bvwjk ggZvi

Avwkm ¸ß, bqvw`wjø: Av‡gi Dci ïé e…w×, Pyb©x b`xi `~lY,AvÎvB... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]