GK nvRvi †ivwn½v kiYv_©x‡K BD‡ivc-Av‡gwiKvq cvVv‡Z Pvq RvwZmsN

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 17/02/2017-18:02
Avc‡WU mgq : 17/02/ 2017-19:20

Rohingyamv‡ivqvi Rvnvb: evsjv‡`k †_‡K GK nvRvi †ivwn½v kiYv_©x‡K wfbœ †Kvb †`‡k wb‡q †h‡Z Pvq RvwZmsN kiYv_©x welqK ms¯’v ev BDGbGBPwmAvi| ms¯’vwUi Kg©KZ©viv Rvwb‡q‡Qb, hy³ivóª, KvbvWv Ges BD‡iv‡ci wKQy †`‡k GK nvRvi †ivwn½v kiYv_©x‡K cybe©vm‡bi †Póv Pj‡Q|

wewewm evsjv‡K †`qv GK mv¶vrKv‡i BDGbGBPwmAvi’i evsjv‡`k cÖavb wkbwR Kz‡ev Rvwb‡q‡Qb, GK nvRvi †ivwn½v kiYv_©x‡K wfbœ †Kvb †`‡k cybe©vm‡bi Rb¨ Zviv evsjv‡`k miKv‡ii AbygwZ †P‡q‡Qb| MZ K‡qK eQi a‡i G †Póv n‡”Q e‡j ms¯’vwUi cÖavb Rvwb‡q‡Qb|

wkbwR Kz‡ev e‡jb, evsjv‡`‡ki `yÕ‡Uv kiYv_©x K¨v‡¤ú cÖvq 34 nvRvi wbewÜZ †ivwn½v kiYv_©x i‡q‡Q| †mLvb †_‡K Avgiv GK nvRvi e¨w³‡K evQvB K‡iwQ|

wZwb Rvbvb, wKQy †ivwn½v kiYv_©x Av‡Q hv‡`i Riæix wPwKrmv `iKvi †hUv G‡`‡k m¤¢e bq| GQvov wKQy kiYv_©xi cwiev‡ii m`m¨‡`i Av‡M wewfbœ †`‡k cybe©vmb Kiv n‡q‡Q| Zviv hv‡Z Zv‡`i cwiev‡ii mv‡_ GKwÎZ n‡Z cv‡i Ges hv‡`i wPwKrmv `iKvi Zviv hv‡Z †m myweav cvq †m wfwˇZ Zv‡`i evQvB Kiv n‡q‡Q|

RvwZmsN kiYv_©x welqK ms¯’vi evsjv‡`k cÖavb Rvbvb, Gme †ivwn½v‡`i wfbœ †Kvb †`‡k wb‡q †h‡Z n‡j †mme †`‡ki mv‡_ Av‡jvPbv ïiæ Ki‡Z n‡e| wKš‘ †mme †`‡ki mv‡_ hv‡Z Av‡jvPbv ïiæ Kiv hvq †mRb¨ evsjv‡`k miKv‡ii Aby‡gv`b wb‡Z n‡e Av‡M| KviY evsjv‡`‡ki miKv‡ii AbygwZ bv _vK‡j Gme kiYv_©xiv G‡`k Z¨vM Ki‡Z cvi‡e bv|

Z‡e †ivwn½v‡`i wfbœ †Kvb †`‡k cybe©vm‡bi †¶‡Î P¨v‡jÄ Ges AwbðqZv Av‡Q e‡j wZwb D‡jøL K‡ib|

Gi Av‡M wewfbœ mgq wgqvbgvi †_‡K evsjv‡`‡k AvkÖq †bqv 900 †ivwn½v kiYv_©x‡K KvbvWv, A‡÷ªwjqv Ges Av‡gwiKvq cybe©vmb Kiv n‡qwQj| wKš‘ 2012 mv‡j evsjv‡`k miKvi G cybe©vmb cÖwµqv ¯’wMZ K‡i|

wKš‘ m¤úÖwZ BD‡iv‡ci wewfbœ †`‡k Ges Av‡gwiKvq Awfevmx Ges kiYv_©x‡`i e¨vcv‡i †bwZevPK g‡bvfve †`Lv hv‡”Q| hy³iv‡óªi †cÖwm‡W›U †Wvbvì Uªv¤ú we‡kl K‡i G cÖ‡kœ K‡Vvi Ae¯’vb wb‡q‡Qb| Ggb †cÖ¶vc‡U †ivwn½v gymjgvb‡`i †mme †`‡k cybe©vmb Kiv KZUv mnR n‡e †mwU wb‡q cÖkœ Av‡Q|

wkbwR Kz‡ev e‡jb, wek¦Ry‡o †hme Av‡jvPbv n‡”Q †m¸‡jv wb‡q Avwg AeMZ AvwQ| Avwg g‡b Kwi Gme kiYv_©x‡`i gvbweK mnvqZvi welq¸‡jv Zz‡j `vwqZ¡ Avgv‡`i| cybe©vmb Kiv mnR bvwK KwVb-†m welqwU‡K GKcv‡k mwi‡q †i‡L Gi mgvav‡bi Rb¨ KvR K‡i hvIqv Avgv‡`i `vwqZ¡|

wgqvbgvi †_‡K evsjv‡`‡k Avmv †ivwn½v‡`i BD‡ivc-Av‡gwiKvq cybe©vm‡bi welqwU‡K evsjv‡`k miKvi mg_©b K‡ibv | miKvi g‡b K‡i, wfbœ †Kvb †`‡k †ivwn½v‡`i cybe©vmb Kivi cÖwµqv Pvjy _vK‡j wgqvbgvi †_‡K †ivwn½v‡`i evsjv‡`‡k Avmvi cÖeYZv Ae¨vnZ _vK‡e|

wgqvbgv‡ii ivLvBb iv‡R¨ †ivwn½v‡`i Dci `gb-cxo‡bi mgq MZ Pvi gv‡m cÖvq 70 nvRvi †ivwn½v gymjgvb evsjv‡`‡k cvwj‡q G‡m‡Q e‡j ej‡Q evsjv‡`k miKvi| Gi Av‡M wewfbœ mgq Av‡iv wZb jvL †ivwn½v evsjv‡`‡k G‡m AvkÖq wb‡q‡Q|

G·K¬ywmf wbDR

30 cÖwZôvb‡K IqvwksU‡bi wb‡lavÁvq 15wU‡K Biv‡bi cvëv wb‡lavÁv

ivwk` wiqvR: Bmiv‡q‡ji Aciva I mš¿v‡m mn‡hvwMZvi Awf‡hv‡M Bivb hy³iv‡óªi... বিস্তারিত

my›`ie‡bi av‡bi welv³ †µvwgqvg Svov‡e e¨vK‡Uwiqv

wbR¯^ cÖwZ‡e`K : av‡b wec¾bK gvÎvi †µvwgqvg aiv covq my›`ie‡bi... বিস্তারিত

Acv‡ikb †UvqvBjvBU- Gi w¯’iwPÎ I wfwWI cÖKvk K‡i‡Q †mbvevwnbx

bvkivZ Avwk©qvbv †PŠayix : wm‡j‡U Rw½‡`i ai‡Z evsjv‡`k †mbvevwnbxi Kgv‡Ûviv... বিস্তারিত

evsjv‡`k‡K Dcwb‡ek ivóª evbv‡Z Pvq fviZ : wiRfx

wKiY †mL : fviZ cÖwZi¶v Pyw³i gva¨‡g evsjv‡`k‡K Dcwbek ivóª... বিস্তারিত

cv‡K©i weiæ‡× †MÖdZvwi c‡ivqvbvi `vwe `wÿY †Kvwiqvi cÖwmwKDUi‡`i

Gg iweDjøvn: `w¶Y †Kvwiqvi ¶gZvPy¨Z †cÖwm‡W›U cvK© wMDb nvB‡K `yb©xwZ... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com