UÖv‡Ki av°vq f¨vb †_‡K wQU‡K wkï wbnZ

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 17/02/2017 -15:34
Avc‡WU mgq : 17/02/ 2017-15:34

razshahi_39748_1487309643ivRkvnx cÖwZwbwa : ivRkvnxi Zv‡bv‡i PjšÍ GK UÖv‡Ki av°vq f¨vb †_‡K wQU‡K c‡o GK wkï NUbv¯’‡jB wbnZ n‡q‡Qb|  ïµevi mKvj 10Uvi w`‡K Zv‡bvi-gyÛygvjv mo‡Ki Avovw`wN miæ Kvj©fv‡Ui Kv‡Q G gg©vwšÍK `yN©Ubv N‡U|

GQvovI `yN©Ubvq f¨vbPvjKmn 5 Rb AvnZ n‡q‡Q| AvnZ‡`i Zv‡bvi Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ †K‡›`Ö fwZ© Kiv nq| c‡i Ae¯’vi AebwZ n‡j f¨vbPvjKmn AvnZ 2 Rb‡K iv‡gK nvmcvZv‡j ¯’vbvšÍi Kiv nq|

wbnZ wkï nvwmeyi (9) †Rjvi †gvnbcyi Dc‡Rjvi †LvjvMvwQ MÖv‡gi kwn`y‡ji cyÎ|

cywjk I cÖZ¨¶`k©x m~Î Rvbvq, `v`v mv‡ei Avjx I `v`x Av‡jKRvb wewei m‡½ Zv‡bvi Dc‡Rjvi cÖvYcyi cvVvKvUv MÖv‡gi dydy †ivwRbvi evwo‡Z MZ eyaev‡i †eov‡Z Av‡m wkï nvwmeyi|

ïµevi mKv‡j `v`v-`v`xi m‡½ nvwmeyi wbR evwo‡Z f¨vb‡hv‡M hvevi c‡_ PjšÍ UÖvK wcQb †_‡K av°v †`q †`q| Gmgq f¨vb †_‡K wQU‡K c‡o UÖv‡Ki PvKvq wcó n‡q gv_vi gMR †ewo‡q NUbv¯’‡jB wbnZ nq nvwmeyi|

AvnZ `v`v mv‡ei Avjx I `v`x Av‡jKRvb‡K ¸i“Zi Ae¯’vq Zv‡bvi Dc‡Rjv nvmcvZv‡j fwZ© Kiv nq|

AvnZ f¨vbPvjK I Ab¨ Av‡iK hvÎxi bvg cwiPq cvIqv hvqwb|

Zv‡bvi Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ †K‡›`Öi Riæwi wefv‡Mi KZ©e¨iZ wPwKrmK kwn`yjøvn Rvbvb, f¨vbPvjK I Aci hvÎxi †eMwZK Ae¯’v j¶¨ K‡i Zv‡`i‡K ivRkvnx †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j †idvW© Kiv n‡q‡Q| GQvovI Av‡jKRvb bv‡gi GK bvixi Ae¯’v AviI Lvivc Zv‡KI iv‡gK nvmcvZv‡j †idvW© Kiv n‡”Q e‡j Rvbvb wZwb|

Zv‡bvi _vbvi Awdmvi BbPvR© (Iwm) wgR©v Avãym mvjvg Rvbvb, G NUbvi ci WÖvBfvi UÖvK †i‡L cvwj‡q hvq| c‡i _vbv cywjk NUbv¯’j †_‡K UÖvK I wbn‡Zi jvk D×vi K‡i _vbv †ndvR‡Z n‡q‡Q| cwiev‡ii †jvKR‡bi m‡½ K_v e‡j cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡e|

G·K¬ywmf wbDR

Avgvi j¾v nq,Zv‡`i kig jv‡M bv!

cxi nvweeyi ingvb: Avgvi †Kej j¾v jv‡M| Zv‡`i Zey j¾v... বিস্তারিত

M¨v‡mi `vg e„w×i cÖwZev‡` niZvj

cÖwZ‡e`K : M¨v‡mi `vg evov‡bvi cÖwZev‡` AvR g½jevi ivRavbx XvKvq... বিস্তারিত

gwn‡li exh© wewµ K‡iB eQ‡i 50 jvL UvKv Avq!

Igi kvn : GKwU gwn‡li `vg 9 †KvwU 25 j¶ UvKv!... বিস্তারিত

KzwbI †nvwk nZ¨v gvgjvq 5 R‡bi duvwm

G †K kvšÍb~ : iscy‡i PvÂj¨Ki Rvcvwb bvMwiK KywbI †nvwk... বিস্তারিত

M¨v‡mi g~j¨e„w×i ˆeaZv P¨v‡jÄ Kiv wi‡Ui ïbvwb AvR

MvRx wgivb : M¨v‡mi g~j¨e…w×i ˆeaZv P¨v‡jÄ K‡i nvB‡Kv‡U© `v‡qi... বিস্তারিত

wKg Rs bvg nZ¨vq wfG· e¨eüZ n‡jv †Kb?

AvšÍR©vwZK †W¯‹: DËi †Kvwiqvb †bZv wKg Rs Av‡bi mrfvB wKg... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]