UÖv‡Ki av°vq f¨vb †_‡K wQU‡K wkï wbnZ

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 17/02/2017-15:34
Avc‡WU mgq : 17/02/ 2017-15:34

razshahi_39748_1487309643ivRkvnx cÖwZwbwa : ivRkvnxi Zv‡bv‡i PjšÍ GK UÖv‡Ki av°vq f¨vb †_‡K wQU‡K c‡o GK wkï NUbv¯’‡jB wbnZ n‡q‡Qb|  ïµevi mKvj 10Uvi w`‡K Zv‡bvi-gyÛygvjv mo‡Ki Avovw`wN miæ Kvj©fv‡Ui Kv‡Q G gg©vwšÍK `yN©Ubv N‡U|

GQvovI `yN©Ubvq f¨vbPvjKmn 5 Rb AvnZ n‡q‡Q| AvnZ‡`i Zv‡bvi Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ †K‡›`Ö fwZ© Kiv nq| c‡i Ae¯’vi AebwZ n‡j f¨vbPvjKmn AvnZ 2 Rb‡K iv‡gK nvmcvZv‡j ¯’vbvšÍi Kiv nq|

wbnZ wkï nvwmeyi (9) †Rjvi †gvnbcyi Dc‡Rjvi †LvjvMvwQ MÖv‡gi kwn`y‡ji cyÎ|

cywjk I cÖZ¨¶`k©x m~Î Rvbvq, `v`v mv‡ei Avjx I `v`x Av‡jKRvb wewei m‡½ Zv‡bvi Dc‡Rjvi cÖvYcyi cvVvKvUv MÖv‡gi dydy †ivwRbvi evwo‡Z MZ eyaev‡i †eov‡Z Av‡m wkï nvwmeyi|

ïµevi mKv‡j `v`v-`v`xi m‡½ nvwmeyi wbR evwo‡Z f¨vb‡hv‡M hvevi c‡_ PjšÍ UÖvK wcQb †_‡K av°v †`q †`q| Gmgq f¨vb †_‡K wQU‡K c‡o UÖv‡Ki PvKvq wcó n‡q gv_vi gMR †ewo‡q NUbv¯’‡jB wbnZ nq nvwmeyi|

AvnZ `v`v mv‡ei Avjx I `v`x Av‡jKRvb‡K ¸i“Zi Ae¯’vq Zv‡bvi Dc‡Rjv nvmcvZv‡j fwZ© Kiv nq|

AvnZ f¨vbPvjK I Ab¨ Av‡iK hvÎxi bvg cwiPq cvIqv hvqwb|

Zv‡bvi Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ †K‡›`Öi Riæwi wefv‡Mi KZ©e¨iZ wPwKrmK kwn`yjøvn Rvbvb, f¨vbPvjK I Aci hvÎxi †eMwZK Ae¯’v j¶¨ K‡i Zv‡`i‡K ivRkvnx †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j †idvW© Kiv n‡q‡Q| GQvovI Av‡jKRvb bv‡gi GK bvixi Ae¯’v AviI Lvivc Zv‡KI iv‡gK nvmcvZv‡j †idvW© Kiv n‡”Q e‡j Rvbvb wZwb|

Zv‡bvi _vbvi Awdmvi BbPvR© (Iwm) wgR©v Avãym mvjvg Rvbvb, G NUbvi ci WÖvBfvi UÖvK †i‡L cvwj‡q hvq| c‡i _vbv cywjk NUbv¯’j †_‡K UÖvK I wbn‡Zi jvk D×vi K‡i _vbv †ndvR‡Z n‡q‡Q| cwiev‡ii †jvKR‡bi m‡½ K_v e‡j cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡e|

G·K¬ywmf wbDR

we‡Rwci RbmsL¨v bxwZi Kvi‡Y wecv‡K Avmv‡gi gymwjgiv

wniY¥q fÆvPvh©, ¸qvnvwU †_‡K : fvi‡Zi Avmv‡g miKvi MV‡bi ci... বিস্তারিত

wbe©vPb wN‡i divwm mvgvwRK gva¨‡g †dK wbD‡Ri †`ŠivZ¥

Zvwbqv Avjg Zš^x: d«v‡Ýi cÖ_g `dv †cÖwm‡W›U wbe©vPb wb‡q me©mvavi‡Yi... বিস্তারিত

nvIi A‡ji welv³ cvwb I `yM©Z cwiw¯’wZ

†gvnv¤§` iwdKyj Bmjvg ZvjyK`vi : nvIo-euva `yb©xwZi †cÖw¶‡Z mybvgM‡Ä AKvj... বিস্তারিত

†kL nvwmbvi Avg‡jB wZ¯Ív Pzw³ ev¯ÍevwqZ n‡e: Gikv`

byibex miKvi, jvjgwbinvU : RvZxq cvwU©i †Pqvig¨vb mv‡eK ivóªcwZ ûmvBb... বিস্তারিত

Rjevqy cwieZ©‡bi Kvi‡Y nvI‡i `y`©kv : cvwbm¤ú` gš¿x

wbR¯^ cÖwZ‡e`K : Rjevqy cwieZ©‡bi cÖfv‡e AvMvg AwZe„wó‡Z nvIi A‡j... বিস্তারিত

mybvgM‡Ä kwbi nvI‡ii euv‡a fvOb (wfwWI)

wbR¯^ cÖwZ‡e`K, wm‡jU : mybvgM‡Äi kwbi nvI‡i K…lK I GjvKvevmxi... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]