gyL XvK‡jb gvaywi w`w¶Z

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 17/02/2017-12:19
Avc‡WU mgq : 17/02/ 2017-12:19

madhuriAwiwRr `vm †PŠaywi, KjKvZv †_‡K : wUwfi c`©vq ev †Kv‡bv Abyôv‡b wM‡q Avgiv †h †Kv‡bv bvwqKv‡K †`wL Ges Zuvi †mŠ›`‡h©i cÖksmv mK‡jB Kwi| Zuviv cÖKv‡k¨ me mgqB Av‡mb †gKAvc wb‡q| me©¶Y K…wÎg iO Ges cÖmvabx‡Z wb‡R‡K mvRv‡Z mvRv‡Z wb‡Ri †mŠ›`‡h©i Dci Av¯’vUvB nq‡Zv P‡j hvq Zuv‡`i| ZvB †gK-Avcnxb Ae¯’vq K`vwPZ †KD Zuv‡`i †`‡L †dj‡j †ek weeÖZ †eva K‡ib Zuviv| wVK †hgbUv Ki‡jb GK Kv‡ji ¯^cœmy›`ix gvayix `xw¶Z|

gvayix wPiKvjB ewjD‡Wi WvKmvB‡U my›`ix‡`i g‡a¨ GK Rb e‡j we‡ewPZ nb| K¨v‡givi mvg‡b cÖmvabnxb Ae¯’vq mPivPi †`Lv hvq bv Zuv‡K| wKš‘ 16 †deª“qvwi ev›`Övq ¯^vgx kÖxivg †b‡bi m‡½ hLb wZwb aiv co‡jb K¨v‡givi †j‡Ýi mvg‡b, ZLb Zuvi †Pnvivq †gK-Av‡ci wQ‡U‡duvUvI †bB| gvayix †eva nq fve‡ZB cv‡ibwb †h, GLbI iv¯Ívq †ei‡jB wPÎMÖvnK‡`i K¨v‡giv Zuv‡K avIqv Ki‡Z cv‡i| ZvB G‡Kev‡i mv`vgvUv mvR-†cvkv‡KB †ewi‡qwQ‡jb ¯^vgxi m‡½|

wKš‘ nvRvi †nvK, wZwb gvayixB| Zuvi GKwU SjK‡K K¨v‡givew›` Ki‡Z †jÝ evwM‡q e‡m _v‡Kb d‡UvMÖvdviiv| Mvwoi KuvP †f` K‡i hLbB wm‡U emv bvwqKv‡K †`L‡Z cvb Zuviv, Igwb Sj‡m I‡V Zuv‡`i K¨v‡givi d¬¨vk| `…k¨ZB AcÖ¯‘Z n‡q c‡ob †b‡b-NiYx| wb‡Ri GB †RŠjyknxb †Pnviv‡K Avovj Kivi Rb¨ gy‡Li mvg‡b nvZ †g‡j a‡ib wZwb| wKš‘ †dv‡UvMÖvdviiv †ec‡ivqv| Zuviv LPvLP †jÝew›` Ki‡Z _v‡Kb gvayix‡K|

Gi ci †gK-Avcnxb gvayixi Qwe †bU-`ywbqvq fvBivj n‡Z mgq jv‡Mwb| Ggwb‡ZB 2014-i Ô¸jve M¨vsÕ-Gi c‡i Avi iycvwj c`©vq †`Lv hvqwb gvayix‡K| K¨v‡givi mvg‡bI Lye †ewk Av‡mbwb wZwb| d‡j eqm evovi m‡½ m‡½ †Kgb †`L‡Z n‡q‡Q Zuv‡K, †m wb‡q †KŠZ~nj wQjB| G evi hw`I ev Zuv‡K K¨v‡giv ai‡Z cvij, †h †Pnviv †`Lv †Mj Zuvi, Zv A‡b‡KiB Kv‡Q A‡Pbv e‡j †V‡K‡Q| A‡b‡K Aek¨ †mvk¨vj wgwWqvq Ggb gZI cÖKvk K‡i‡Qb †h, †gK-Avc _vKyK ev bv-_vKyK, gvayix m`vmy›`ix|

G·K¬ywmf wbDR

30 cÖwZôvb‡K IqvwksU‡bi wb‡lavÁvq 15wU‡K Biv‡bi cvëv wb‡lavÁv

ivwk` wiqvR: Bmiv‡q‡ji Aciva I mš¿v‡m mn‡hvwMZvi Awf‡hv‡M Bivb hy³iv‡óªi... বিস্তারিত

my›`ie‡bi av‡bi welv³ †µvwgqvg Svov‡e e¨vK‡Uwiqv

wbR¯^ cÖwZ‡e`K : av‡b wec¾bK gvÎvi †µvwgqvg aiv covq my›`ie‡bi... বিস্তারিত

Acv‡ikb †UvqvBjvBU- Gi w¯’iwPÎ I wfwWI cÖKvk K‡i‡Q †mbvevwnbx

bvkivZ Avwk©qvbv †PŠayix : wm‡j‡U Rw½‡`i ai‡Z evsjv‡`k †mbvevwnbxi Kgv‡Ûviv... বিস্তারিত

evsjv‡`k‡K Dcwb‡ek ivóª evbv‡Z Pvq fviZ : wiRfx

wKiY †mL : fviZ cÖwZi¶v Pyw³i gva¨‡g evsjv‡`k‡K Dcwbek ivóª... বিস্তারিত

AvwZqv gn‡j †mbvevwnbxi Awfhv‡bi G·K¬ywmf wfwWI

†W¯‹ wi‡cvU© : wm‡jU gnvbM‡ii `w¶Y myigv _vbvi wkeevwo GjvKvq... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com