†÷U e¨vsK Ad BwÛqvi m‡½ wg‡k hv‡”Q 5 wU mn‡hvMx e¨vsK

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 17/02/2017 -11:23
Avc‡WU mgq : 17/02/ 2017-11:32

sbiAwiwRr `vm †PŠaywi, KjKvZv †_‡K : Gevi †÷U e¨vs‡Ki m‡½ wg‡k hv‡”Q cuvPwU mn‡hvMx e¨vsK| cÖ¯Íve Av‡MB †`Iqv n‡qwQj| Gevi †mB cÖ¯Ív‡eB mvq w`j K¨vwe‡bU| Ge¨vcv‡i †K›`Öxq miKv‡ii Aby‡gv`‡bi K_v Rvwb‡q‡Qb A_©gš¿x AiæY †RUwj| †÷U e¨vsK Ad weKv‡bi A¨vÛ Rqcyi, †÷U e¨v¼ Ad wÎev¼yi, †÷U e¨v¼ Ad cvwUqvjv, †÷U e¨vsK Ad gwnk~i I †÷U e¨v¼ Ad nvq`ivev`‡K Gevi fviZxq †÷U e¨vs‡Ki m‡½ wgwk‡q †`Iqv n‡”Q|

†K›`Öxq A_©gš¿x Rvbvb, wewfbœ e¨vs‡Ki KZ©v‡`i m‡½ ˆeV‡Ki ciB GB gvR©v‡ii cÖ¯Ív‡e m¤§wZ †`Iqv n‡q‡Q|  wZwb AviI e‡jb,  †hgb †÷U e¨vs‡Ki  g~jab e…w× cv‡e, †ZgbB MÖvnK msL¨vI †e‡o `uvov‡e 50 †KvwU‡Z|

G·K¬ywmf wbDR

Avgvi j¾v nq,Zv‡`i kig jv‡M bv!

cxi nvweeyi ingvb: Avgvi †Kej j¾v jv‡M| Zv‡`i Zey j¾v... বিস্তারিত

M¨v‡mi `vg e„w×i cÖwZev‡` niZvj

cÖwZ‡e`K : M¨v‡mi `vg evov‡bvi cÖwZev‡` AvR g½jevi ivRavbx XvKvq... বিস্তারিত

gwn‡li exh© wewµ K‡iB eQ‡i 50 jvL UvKv Avq!

Igi kvn : GKwU gwn‡li `vg 9 †KvwU 25 j¶ UvKv!... বিস্তারিত

KzwbI †nvwk nZ¨v gvgjvq 5 R‡bi duvwm

G †K kvšÍb~ : iscy‡i PvÂj¨Ki Rvcvwb bvMwiK KywbI †nvwk... বিস্তারিত

M¨v‡mi g~j¨e„w×i ˆeaZv P¨v‡jÄ Kiv wi‡Ui ïbvwb AvR

MvRx wgivb : M¨v‡mi g~j¨e…w×i ˆeaZv P¨v‡jÄ K‡i nvB‡Kv‡U© `v‡qi... বিস্তারিত

wKg Rs bvg nZ¨vq wfG· e¨eüZ n‡jv †Kb?

AvšÍR©vwZK †W¯‹: DËi †Kvwiqvb †bZv wKg Rs Av‡bi mrfvB wKg... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]