Pxbv hye‡Ki Bmjvg MÖnY

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 17/02/2017 -10:56
Avc‡WU mgq : 17/02/ 2017-10:56

4bmuf4d95f56a6n1ik_800C450wbR¯^ cÖwZ‡e`K : Biv‡b nhiZ Avjxi (Av) cyÎ †njvj web Avjxi (i) gvRvi cÖv½‡b K‡qKRb Bivwb Kg©KZ©vi g‡a¨ bIgymwjg Pxbv hyeK gynv¤§v` Avjx (cweÎ KyiAvb nv‡Z)

Biv‡bi Kvkvb A‡ji A`~‡i Avwgiæj gyÕwgwbb nhiZ Avjx (Av)Õi GK cy‡Îi gvRv‡i G‡m GK Pxbv hyeK Bmjvg ag© MÖnY K‡i‡Qb| Kvkv‡bi ÔAivb I we`‡MjÕ bvgK kn‡i K‡qK w`b Av‡M GB NUbv N‡U‡Q|

ï`ykb bv‡gi IB Pxbv hyeK Bmjvg ag© m¤ú‡K© cwiwPwZ AR©‡bi ci nhiZ gynv¤§v` †njvj web Avjxi cweÎ gvRv‡i G‡m Bmjvg ag© MÖnY K‡ib| Bmjvg ag© MÖn‡Yi ci wb‡Ri Abyf~wZi K_v Rvbv‡Z wM‡q IB Pxbv ch©UK e‡j‡Qb, GLb Avgvi Rxe‡bi GK bZyb Aa¨vq ïiæ nj|

ï`ykb wKQyKvj Av‡M Biv‡bi B¯úvnvb cÖ‡`k Ges Aivb I we`‡Mj kni mdi K‡ib| wZwb Aivb I we`‡Mj kn‡i G‡m †njvj web Avjx (Av)Õi cweÎ gvRv‡i ¯’vbxq RbM‡Yi ag©xq ixwZ-bxwZ ch©‡e¶Y K‡ib

23 eQi eq¯‹ GB bIgymwjg Pxbv hyeK wb‡Ri bZyb bvg †i‡L‡Qb gynv¤§v` Avjx |

gnvb AvjøvnÕi Ici fimv Kivi welq I wek¦bex nhiZ gynv¤§v` (mv)Õi cweÎ Avn‡j evB‡Zi cÖwZ G A‡ji RbM‡Yi Mfxi fv‡jvevmv Ges gnvbexi (mv)Õi cweÎ eskai‡`i Iqvwmjv a‡i gybvRvZ Kivi welq¸‡jv Zv‡K gy» K‡i‡Q| Px‡b wd‡i hvIqvi mgq wZwb wbR cwiev‡ii Rb¨ me‡P‡q fv‡jv Dcnvi wn‡m‡e cweÎ KyiAv‡bi GKwU Kwc msMÖn K‡i‡Qb|

[gynv¤§v` AvImvZ (ga¨g gynv¤§v`) Z_v †njvj web Avjx wQ‡jb wek¦bex (mv)Õi †g‡qi N‡ii bvZbxi cyÎ| Ab¨w`‡K wZwb mivmwi nhiZ Avjx (Av)Õi cyÎ| wZwb †njv‡j Avjx ev gynv¤§v` †njvj bv‡gI L¨vZ wQ‡jb| (†njvj k‡ãi A_© bZyb Puv`)| Zvi gv wQ‡jb nhiZ Avjx (Av)Õi ¯¿x Bgvgv web‡Z RvBbve| Bgvgv web‡Z RvBbve wQ‡jb ivmy‡ji (mv) †g‡q nhiZ RvBbv‡ei (¯^vgx Aveyj AvÕm web ivweÕBi) Kb¨v| nhiZ dvwZgv Rvniv (mv)Õi IwmqZ Abyhvqx Zuvi g„Zy¨i ci Bgvgv web‡Z RvBbve‡K we‡q K‡ib nhiZ Avjx (Av)| †njv‡ji Rb¥ n‡qwQj cqjv igRvb 14 wnRwi| gviv hvb 64 wnRwii 28 igRvb|

Kw_Z Av‡Q, Kvievjvi NUbvi mgq wZwb Zv‡q‡d wQ‡jb| c‡i fvB Bgvg ûmvBb (Av) I Zuvi gnvb m½x‡`i kvnv`‡Zi Lei ï‡b Kvievjvq Av‡mb| †mLv‡b wKQyKvj †kvK cÖKv‡ki ci wnRiZ K‡i Biv‡bi Zy‡m Av‡mb| wKš‘ wek¦bexi (Av) Avn‡j evB‡Zi we‡Ølx DgvBqv kvmK‡Mvôx Zv‡K Ges Avn‡j evBZcš’x‡`i `g‡bi D‡`¨vM †bq| G Ae¯’vq Zvi GK fvB kvmK‡Mvôxi Pvwc‡q †`qv hy‡× knx` nb Ges wZwb Biv‡bi bvbv ¯’v‡b AvkÖ‡qi mÜv‡b Nyi‡Z Nyi‡Z Aivb I we`‡Mj A‡j Av‡mb| G A‡ji GK GjvKvq wek¦bexi (mv) GKRb mvnvwe (whwb 200 eQi nvqvZ †c‡qwQ‡jb) †njvj web Avjx‡K AwZw_ wn‡m‡e mgv`i K‡ib| nhiZ Avjxi (Av) Abymvix GB mvnvwei bvg wQj evev BqvKye (iv)| G A‡j wZb eQi a‡i ag© cÖPv‡ii ci gviv hvb †njvj web Avjx|

 

G·K¬ywmf wbDR

Avgvi j¾v nq,Zv‡`i kig jv‡M bv!

cxi nvweeyi ingvb: Avgvi †Kej j¾v jv‡M| Zv‡`i Zey j¾v... বিস্তারিত

M¨v‡mi `vg e„w×i cÖwZev‡` niZvj

cÖwZ‡e`K : M¨v‡mi `vg evov‡bvi cÖwZev‡` AvR g½jevi ivRavbx XvKvq... বিস্তারিত

gwn‡li exh© wewµ K‡iB eQ‡i 50 jvL UvKv Avq!

Igi kvn : GKwU gwn‡li `vg 9 †KvwU 25 j¶ UvKv!... বিস্তারিত

KzwbI †nvwk nZ¨v gvgjvq 5 R‡bi duvwm

G †K kvšÍb~ : iscy‡i PvÂj¨Ki Rvcvwb bvMwiK KywbI †nvwk... বিস্তারিত

M¨v‡mi g~j¨e„w×i ˆeaZv P¨v‡jÄ Kiv wi‡Ui ïbvwb AvR

MvRx wgivb : M¨v‡mi g~j¨e…w×i ˆeaZv P¨v‡jÄ K‡i nvB‡Kv‡U© `v‡qi... বিস্তারিত

wKg Rs bvg nZ¨vq wfG· e¨eüZ n‡jv †Kb?

AvšÍR©vwZK †W¯‹: DËi †Kvwiqvb †bZv wKg Rs Av‡bi mrfvB wKg... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]