Pxbv hye‡Ki Bmjvg MÖnY

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 17/02/2017-10:56
Avc‡WU mgq : 17/02/ 2017-10:56

4bmuf4d95f56a6n1ik_800C450wbR¯^ cÖwZ‡e`K : Biv‡b nhiZ Avjxi (Av) cyÎ †njvj web Avjxi (i) gvRvi cÖv½‡b K‡qKRb Bivwb Kg©KZ©vi g‡a¨ bIgymwjg Pxbv hyeK gynv¤§v` Avjx (cweÎ KyiAvb nv‡Z)

Biv‡bi Kvkvb A‡ji A`~‡i Avwgiæj gyÕwgwbb nhiZ Avjx (Av)Õi GK cy‡Îi gvRv‡i G‡m GK Pxbv hyeK Bmjvg ag© MÖnY K‡i‡Qb| Kvkv‡bi ÔAivb I we`‡MjÕ bvgK kn‡i K‡qK w`b Av‡M GB NUbv N‡U‡Q|

ï`ykb bv‡gi IB Pxbv hyeK Bmjvg ag© m¤ú‡K© cwiwPwZ AR©‡bi ci nhiZ gynv¤§v` †njvj web Avjxi cweÎ gvRv‡i G‡m Bmjvg ag© MÖnY K‡ib| Bmjvg ag© MÖn‡Yi ci wb‡Ri Abyf~wZi K_v Rvbv‡Z wM‡q IB Pxbv ch©UK e‡j‡Qb, GLb Avgvi Rxe‡bi GK bZyb Aa¨vq ïiæ nj|

ï`ykb wKQyKvj Av‡M Biv‡bi B¯úvnvb cÖ‡`k Ges Aivb I we`‡Mj kni mdi K‡ib| wZwb Aivb I we`‡Mj kn‡i G‡m †njvj web Avjx (Av)Õi cweÎ gvRv‡i ¯’vbxq RbM‡Yi ag©xq ixwZ-bxwZ ch©‡e¶Y K‡ib

23 eQi eq¯‹ GB bIgymwjg Pxbv hyeK wb‡Ri bZyb bvg †i‡L‡Qb gynv¤§v` Avjx |

gnvb AvjøvnÕi Ici fimv Kivi welq I wek¦bex nhiZ gynv¤§v` (mv)Õi cweÎ Avn‡j evB‡Zi cÖwZ G A‡ji RbM‡Yi Mfxi fv‡jvevmv Ges gnvbexi (mv)Õi cweÎ eskai‡`i Iqvwmjv a‡i gybvRvZ Kivi welq¸‡jv Zv‡K gy» K‡i‡Q| Px‡b wd‡i hvIqvi mgq wZwb wbR cwiev‡ii Rb¨ me‡P‡q fv‡jv Dcnvi wn‡m‡e cweÎ KyiAv‡bi GKwU Kwc msMÖn K‡i‡Qb|

[gynv¤§v` AvImvZ (ga¨g gynv¤§v`) Z_v †njvj web Avjx wQ‡jb wek¦bex (mv)Õi †g‡qi N‡ii bvZbxi cyÎ| Ab¨w`‡K wZwb mivmwi nhiZ Avjx (Av)Õi cyÎ| wZwb †njv‡j Avjx ev gynv¤§v` †njvj bv‡gI L¨vZ wQ‡jb| (†njvj k‡ãi A_© bZyb Puv`)| Zvi gv wQ‡jb nhiZ Avjx (Av)Õi ¯¿x Bgvgv web‡Z RvBbve| Bgvgv web‡Z RvBbve wQ‡jb ivmy‡ji (mv) †g‡q nhiZ RvBbv‡ei (¯^vgx Aveyj AvÕm web ivweÕBi) Kb¨v| nhiZ dvwZgv Rvniv (mv)Õi IwmqZ Abyhvqx Zuvi g„Zy¨i ci Bgvgv web‡Z RvBbve‡K we‡q K‡ib nhiZ Avjx (Av)| †njv‡ji Rb¥ n‡qwQj cqjv igRvb 14 wnRwi| gviv hvb 64 wnRwii 28 igRvb|

Kw_Z Av‡Q, Kvievjvi NUbvi mgq wZwb Zv‡q‡d wQ‡jb| c‡i fvB Bgvg ûmvBb (Av) I Zuvi gnvb m½x‡`i kvnv`‡Zi Lei ï‡b Kvievjvq Av‡mb| †mLv‡b wKQyKvj †kvK cÖKv‡ki ci wnRiZ K‡i Biv‡bi Zy‡m Av‡mb| wKš‘ wek¦bexi (Av) Avn‡j evB‡Zi we‡Ølx DgvBqv kvmK‡Mvôx Zv‡K Ges Avn‡j evBZcš’x‡`i `g‡bi D‡`¨vM †bq| G Ae¯’vq Zvi GK fvB kvmK‡Mvôxi Pvwc‡q †`qv hy‡× knx` nb Ges wZwb Biv‡bi bvbv ¯’v‡b AvkÖ‡qi mÜv‡b Nyi‡Z Nyi‡Z Aivb I we`‡Mj A‡j Av‡mb| G A‡ji GK GjvKvq wek¦bexi (mv) GKRb mvnvwe (whwb 200 eQi nvqvZ †c‡qwQ‡jb) †njvj web Avjx‡K AwZw_ wn‡m‡e mgv`i K‡ib| nhiZ Avjxi (Av) Abymvix GB mvnvwei bvg wQj evev BqvKye (iv)| G A‡j wZb eQi a‡i ag© cÖPv‡ii ci gviv hvb †njvj web Avjx|

 

G·K¬ywmf wbDR

†di wgwWqv‡K `yl‡jb Uªv¤ú
iæk mswkøóZvi Awf‡hv‡M †W‡gv‡µU‡`i †Zv‡ci gy‡L Kzkbvi

wjnvb wjgv: †cÖwm‡W›U wbe©vP‡bi mgq ivwkqvi m‡½ RvgvZv R¨v‡iW Kzkbv‡ii... বিস্তারিত

w`wjø wek¦we`¨vj‡q AvBGm-Gi mg_©‡b †`Iqvj wjLb

AwiwRr `vm †PŠaywi, KjKvZv †_‡K : Avevi weZ‡K©i †K›`Öwe›`y‡Z fvi‡Zi... বিস্তারিত

hy³ivóª bq, AvBGm‡qi Uv‡M©U ivwkqv

b~mivZ Rvnvb : Avj-Kv‡q`v I BmjvwgK †÷U (AvBGm) Rw½ †Mvôx... বিস্তারিত

wePvi wefvM‡K we¶yä Ki‡eb bv : cÖavb wePvicwZ

cÖwZ‡e`K : AvBb bv †R‡b gš¿Yvjq fyj e¨vL¨v w`‡”Q e‡j... বিস্তারিত

wePviK wb‡qv‡Mi k…•Ljvwewa cÖbq‡Y †di mgq †c‡jv miKvi

†W¯‹ wi‡cvU© : wbgœ Av`vj‡Zi wePviK wb‡qv‡Mi k…•Ljvwewa cÖbq‡Y miKvi‡K... বিস্তারিত

†mŠw`‡K hy³iv‡óªi Ô`y‡aj MvBÕ ej‡jb Lv‡gwb

AvšÍR©vwZK †W¯‹: Biv‡bi m‡e©v”P †bZv AvqvZzjøvn Avwj Lv‡gwb Zvu‡`i AvÂwjK... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]