wf‡qZbvg‡K †¶cYv¯¿ †`‡e fviZ, DwØMœ Pxb

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 17/02/2017-10:28
Avc‡WU mgq : 17/02/ 2017-10:48

chinmvBd bvwmi : wf‡qZbvg‡K †¶cYv¯¿ †`Iqvi wel‡q Av‡jvPbv ïiæ K‡i‡Q fviZ| eyaevi fvi‡Zi cÖwZi¶v M‡elYv ms¯’v wWAviwWI-i eivZ w`‡q GB K_v Rvwb‡q‡Q Avb›`evRvi| wf‡qZbv‡gi mk¯¿ evwnbx‡K cÖwk¶Y †`Iqvi KvR A‡bK w`b Av‡M †_‡KB ïiæ K‡i‡Q fviZ| Zvi ci †m †`‡ki †bŠ‡mbv‡K iYZixI †`Iqv n‡q‡Q| †m me wb‡q Pxb GKvwaK evi D‡ØM cÖKvk K‡i‡Q| wf‡qZbv‡gi m‡½ mvgwiK NwbôZv evov‡j Pxb-fviZ m¤úK© my¯’ _vK‡e bv Ges Zvi dj fvj n‡e bv, w`wjø‡K Ggb ûuwkqvwiI w`‡q‡Q †eBwRs|

wKš‘ Pxbv †PvLivOvwb D‡cÿv K‡i fviZ wf‡qZbvg‡K †¶cYv¯¿  ‡`qvi welqwU Av‡jvPbvq Av‡Q e‡j †NvlYv w`‡jv fviZ|

eyaevi wWAviwWI †Pqvig¨vb Gm wµ‡÷vdvi Rvwb‡q‡Qb, bqvw`wjø A‡bK¸wj †`‡ki m‡½B AvKvk †¶cYv¯¿ idZvwbi wel‡q K_v ej‡Q| †h †`k¸wji m‡½ Av‡jvPbv Pj‡Q, Zv‡`i g‡a¨ GKwUi bvg wf‡qZbvg|ÕÕ Z‡e wVK KÕUv wgmvBj e¨vUvwi wf‡qZbvg‡K †`Iqv n‡e, †m wel‡q wµ‡÷vdvi wKQy Rvbvbwb|

fvi‡Zi wb‡Ri ˆZwi f~wg-†_‡K-AvKvk †¶cYv¯¿ ÔAvKvkÕ †h †KvbI cÖwZc¶ †`‡ki Kv‡QB eo P¨v‡jÄ| AvKvkmxgv cÖwZi¶vi cÖ‡kœ GB †¶cYv¯¿ GKwU AZ¨šÍ cvi`k©x nvwZqvi e‡j cÖwZi¶v we‡klÁiv g‡b K‡ib| cÖwZc‡¶i wegvb eni nvbv w`‡j, gvS AvKv‡kB Zv‡K aŸsmjxjvi gyL †`Lv‡Z m¶g fvi‡Zi AvKvk wgmvBj e¨vUvwi| ïay ZvB bq, cÖwZc‡¶i †_‡K Qy‡U Avmv wgmvBj‡K gvS c‡_ iæ‡L †`Iqvi Kv‡RI AvKvk‡K e¨envi Kiv hvq| dvBUvi †RU †_‡KI †Qvov hvq GB †¶cYv¯¿| fvi‡Zi A¯¿vMv‡i GB ai‡bi GKwU †¶cYv¯¿ _vKv Pxb ev cvwK¯Ív‡bi c‡¶ †gv‡UB ¯^w¯Íi Lei bq| †mB A¯^w¯Í AviI evwo‡q fvi‡Zi cÖwZi¶v gš¿Yvjq eywS‡q w`j, G evi wf‡qZbv‡gi A¯¿vMv‡iI GB †¶cYv¯¿ XyK‡Z P‡j‡Q|

`w¶Y Pxb mvM‡i Rjmxgvi `Lj wb‡q Pxb-wf‡qZbvg weev‡`i K_v †MvUv wek¦ Rv‡b| wb‡R‡`i DËi mxgv‡šÍ †eBwRs-Gi AvMÖvmb iæL‡Z ¯’jfv‡MI wP‡bi m‡½ i³¶qx hy‡× Rwo‡q‡Q wf‡qZbvg| me †R‡bI wf‡qZbvg‡K fviZ AvKvk †¶cYv¯¿ †`Iqvi wel‡q Av‡jvPbv ïiæ Kivq Px‡bi weiw³ Ges D‡ØM evo‡Z eva¨| ej‡Qb cÖwZi¶v we‡klÁiv|

Gi Av‡M wf‡qZbvg‡K eÖþm †¶cYv¯¿ †`Iqvi wel‡qI fviZ Av‡jvPbv ïiæ K‡iwQj| DwØMœ Pxb G‡Z ZxeÖ cÖwZwµqv e¨³ K‡i|  n¨vb‡qi m‡½ bqvw`wjøi m¤úK© AviI †e‡o‡Q eB K‡gwb|

m¤úÖwZ ZvBIqv‡bi msm`xq cÖwZwbwa `j fviZ mdi K‡i‡Q| Zv‡Z Pxb AviI P‡U‡Q| ZvBIqvb Zvm †Ljv Avi Av¸b wb‡q †Ljv GKB, GB fvlv‡Z fviZ‡K ûuwkqvwi †`Iqv n‡q‡Q Pxbv KwgDwb÷ cvwU©i gyLcvÎ| wKš‘ †eBwRs-Gi †KvbI ûuwkqvwi‡ZB fviZ KY©cvZ Ki‡Q bv|

G·K¬ywmf wbDR

30 cÖwZôvb‡K IqvwksU‡bi wb‡lavÁvq 15wU‡K Biv‡bi cvëv wb‡lavÁv

ivwk` wiqvR: Bmiv‡q‡ji Aciva I mš¿v‡m mn‡hvwMZvi Awf‡hv‡M Bivb hy³iv‡óªi... বিস্তারিত

my›`ie‡bi av‡bi welv³ †µvwgqvg Svov‡e e¨vK‡Uwiqv

wbR¯^ cÖwZ‡e`K : av‡b wec¾bK gvÎvi †µvwgqvg aiv covq my›`ie‡bi... বিস্তারিত

Acv‡ikb †UvqvBjvBU- Gi w¯’iwPÎ I wfwWI cÖKvk K‡i‡Q †mbvevwnbx

bvkivZ Avwk©qvbv †PŠayix : wm‡j‡U Rw½‡`i ai‡Z evsjv‡`k †mbvevwnbxi Kgv‡Ûviv... বিস্তারিত

evsjv‡`k‡K Dcwb‡ek ivóª evbv‡Z Pvq fviZ : wiRfx

wKiY †mL : fviZ cÖwZi¶v Pyw³i gva¨‡g evsjv‡`k‡K Dcwbek ivóª... বিস্তারিত

AvwZqv gn‡j †mbvevwnbxi Awfhv‡bi G·K¬ywmf wfwWI

†W¯‹ wi‡cvU© : wm‡jU gnvbM‡ii `w¶Y myigv _vbvi wkeevwo GjvKvq... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com