cywj‡ki g‡Zv wQbZvBKvixivI †iwK K‡i

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 17/02/2017 -2:07
Avc‡WU mgq : 17/02/ 2017-2:07

robary_128516BmgvCj ûmvBb Bgy : cywj‡ki g‡Zv wQbZvBKvixivI †iwK K‡i| ¯’vbxq RbZv ev AvBb k…•Ljv evwnbxi nvZ †_‡K †invB †c‡Z †Kvb c‡_ wQbZvB‡qi ci mU‡K cov hvq †m c_wU Av‡M †_‡KB wbw`©ó K‡i iv‡L Zviv| cvkvcvwk wQbZvBK…Z UvKv I g~j¨evb mvgMÖx †Kv_vq †i‡L cvi cvIqv hv‡e †mwUI wVK K‡i ivLv nq|

MZKvj wWGgwc wgwWqv †m›Uv‡ii wWwm gvmy`yi ingvb wbR Kvh©vj‡q GKvš— AvjvcKv‡j Gme K_v e‡jb| wZwb e‡jb, Giv (wQbvZBKvix) mvaviYZ w`‡bi †ejv †_‡K iv‡ZB †ewk AcKg© K‡i _v‡K| eZ©gv‡b AvBb-k…•Ljv evwnbxi Kov Ae¯’v‡bi Kvi‡Y wQbZvB cÖeY GjvKv †Q‡o Ab¨Î hv‡”Q Zviv| Z‡e cywjk ivRavbxRy‡oB wbivcËv e¨e¯’v †Rvi`vi K‡i‡Q| Unj cywj‡ki cvkvcvwk dyU †cUÖ‡ji (cv‡q †nu‡U) e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q| ZvQvov wewfbœ gv‡K©U ev kwcs g‡ji mvg‡b Zjøvwk †PŠwK emv‡bv nq| Gme †PŠwK Ab¨vb¨ GjvKvqI emv‡bv nq|

wQbZvB Gov‡Z gvby‡li m‡PZbZvi Ici ¸i“Z¡v‡ivc K‡i gvmy`yi ingvb e‡jb, UvKv cqmv ev g~j¨evb mvgMÖx en‡bi †¶‡Î Av‡M †_‡KB mZK© nIqv DwPZ| †hme GjvKvq mvaviYZ wQbZvB‡qi NUbv †ewk N‡U †mme GjvKv Z¨vM Kiv I wbivcËvi Rb¨ GKvwaK gvbyl GKm‡½ hvIqv `iKvi| we‡kl K‡i iv‡Z GKv Pjv‡divi †¶‡Î mZK© nIqv DwPZ| Avi †Kv‡bv `yN©Ubv N‡U †M‡j Zvr¶wYK wbKU¯’ `vwqZ¡ cvjbKvix cywjk‡K Rvbv‡j cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv hvq| wWGgwci GB cywjk Kg©KZ©v e‡jb, _vbv cywj‡ki cvkvcvwk UÖvwdK cywjk‡KI Acivax ai‡Z wb‡`©kbv †`Iqv Av‡Q| Zv‡`i Rvbv‡j Zvr¶wYKfv‡e AvBbvbyM e¨e¯’v MÖnY Ki‡e| Z‡e gvby‡li mn‡hvwMZvi nvZ evov‡Z n‡e e‡j g‡b K‡ib wZwb|
AÁvbcvwU© ev gjg cvwU©i Lài †_‡K euvP‡Z mKj bvMwiK‡K AcwiwPZ †Kv‡bv †jv‡Ki †`qv Lvevi MÖnY bv Kivi wel‡q

civgk© w`‡q wZwb e‡jb, G cvwU©i m`m¨iv mvaviYZ Lye Aí mg‡qi g‡a¨ gvbyl‡K Nwbô K‡i †d‡j| c‡i my‡hvM ey‡S Wve, Pv, GgbwK gywo PvbvPy‡ii g‡a¨I †PZbv bvkK Ilya wgwk‡q †`q| G‡Z `ª“Z gvbyl Ávb nvwi‡q †d‡j| c‡i jy‡U †bq UvKv cqmv I g~j¨evb mvgMÖx| m¤úv`bv: Gbvgyj nK

G·K¬ywmf wbDR

Avgvi j¾v nq,Zv‡`i kig jv‡M bv!

cxi nvweeyi ingvb: Avgvi †Kej j¾v jv‡M| Zv‡`i Zey j¾v... বিস্তারিত

M¨v‡mi `vg e„w×i cÖwZev‡` niZvj

cÖwZ‡e`K : M¨v‡mi `vg evov‡bvi cÖwZev‡` AvR g½jevi ivRavbx XvKvq... বিস্তারিত

gwn‡li exh© wewµ K‡iB eQ‡i 50 jvL UvKv Avq!

Igi kvn : GKwU gwn‡li `vg 9 †KvwU 25 j¶ UvKv!... বিস্তারিত

KzwbI †nvwk nZ¨v gvgjvq 5 R‡bi duvwm

G †K kvšÍb~ : iscy‡i PvÂj¨Ki Rvcvwb bvMwiK KywbI †nvwk... বিস্তারিত

M¨v‡mi g~j¨e„w×i ˆeaZv P¨v‡jÄ Kiv wi‡Ui ïbvwb AvR

MvRx wgivb : M¨v‡mi g~j¨e…w×i ˆeaZv P¨v‡jÄ K‡i nvB‡Kv‡U© `v‡qi... বিস্তারিত

wKg Rs bvg nZ¨vq wfG· e¨eüZ n‡jv †Kb?

AvšÍR©vwZK †W¯‹: DËi †Kvwiqvb †bZv wKg Rs Av‡bi mrfvB wKg... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]