hy³iv‡óª ˆea evsjv‡`wk‡`i AvZ‡¼i KviY †bB : G¨vUwb© gyCb †PŠaywi

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 29/01/2017-9:47
Avc‡WU mgq : 29/01/ 2017-9:51

ProtestersAvn‡g` mygb : hy³ivóª mywcÖg‡Kv‡U©i G¨vUwb© gyCb †PŠaywi e‡j‡Qb, hy³iv‡óª gymwjg Awfevmx‡`i cÖ‡ek wb‡lavÁv wb‡q evsjv‡`wk‡`i g‡a¨ AvZ¼ ˆZwi n‡q‡Q| we‡kl K‡i hviv A‰ea Awfevmx Zv‡`i g‡a¨B GB AvZ¼ me‡P‡q †ewk| Z‡e hviv ˆeafv‡e Av‡gwiKvq emevm Ki‡Q Zv‡`i AvZ‡¼i †Kvb KviY †bB|

mvZ †`‡ki gymwjg wb‡lavÁv welqK †Wªvbvì Uªv‡¤úi wbe©vnx Av‡`‡k evsjv‡`wk Awfevmx‡`i cÖwZwµqv e¨³ Ki‡Z wewewm evsjvi GK mvÿvrKv‡i wZwb Gme K_v e‡jb|

gymwjg Awfevmx wb‡lavÁvq hy³iv‡óª emevmKvix evsjv‡`wk‡`i g‡a¨ cÖwZwµqv †Kgb? fwel¨‡Z ZvivI Kx mgm¨v co‡Z c‡i e‡j D‡ØM †`Lv w`‡q‡Q?

cÖ‡kœi Rvev‡e G¨vUwb© gyCb †PŠaywi e‡jb, hy³iv‡óª ˆea-A‰ea nvRvi nvRvi Awfevmx  i‡q‡Q| Uªv‡¤úi GB wbe©vnx Av‡`‡ki d‡j Zv‡`i g‡a¨ e¨vcK AvZ¼ ˆZwi n‡q‡Q| we‡kl K‡i hviv A‰ea Awfevmx Av‡Q Zv‡`i AvZ¼ me‡P‡q †ewk| ˆea‡`i g‡a¨ GB AvZ¼ Zzjbvg~jK Kg| hviv Av‡gwiKvi ˆea I ¯’vqx bvMwiK Zv‡`i †Kvb mgm¨v †bB, hviv wMÖb KvW© wb‡q ¯’vqxfv‡e emevm Ki‡Q Zv‡`iI †Kvb ai‡Yi mgm¨v †bB| wKš‘ hviv kiYv_©x wn‡m‡e A_ev åg‡Yi Rb¨ Av‡gwiKvq G‡m‡Q Zv‡`i g‡a¨ GB AvZ¼ me‡P‡q †ewk KvR Ki‡Q|

GB cwiw¯’wZ‡Z Av‡gwiKvq Ae¯’vbiZ evsjv‡`wk‡`i‡K Kxfv‡e wb‡`©kbv w`‡”Qb?

G cÖm‡½ wZwb e‡jb, wgwWqvi gva¨‡g cÖPvi Kivi †Póv KiwQ †h, hviv Av‡gwiKvq ˆeafv‡e Av‡Q Zv‡`i †Kvb ai‡Yi AvZ‡¼i KviY †bB|

Uªv‡¤úi GB wm×všÍ wb‡q wbDBq‡K©i †gqi we‡ivax cÖwZwµqv e¨v³ K‡i‡Q| GQvov Awfevmx‡`i c‡ÿ Kx †Kvb eo ai‡Yi Ae¯’vb ˆZwi n‡q‡Q?

wZwb e‡jb, GB Av‡`‡ki wec‡ÿ GKwU mvgvwRK Av‡›`vjb ˆZwi n‡q‡Q| †gqimn Avgiv mevB AvB‡bi gva¨‡g welqwU †gvKv‡ejv Ki‡ev| †hme wbe©vnx Av‡`k msweav‡bi weiæ‡× hvq †m¸‡jvi weiæ‡× gvgjv Kiv hvq|

Awfevmx‡`i wel‡q hy³iv‡óªi g~j avivi ivR‰bwZK`j¸‡jvi Ae¯’vb Kx?

wZwb e‡jb, ÔAwfevmx‡`i wel‡q †W‡gvµ¨vU‡`i Ae¯’vb LyeB k³| Avgiv KwVb †Kvb AvBb PvB bv| Avgiv mevB Pvw”Q GB cwiw¯’wZ‡K AvBbxfv‡e †gvKvwejv Kivi Rb¨| cvkvcvwk mvgvwRK Av‡›`vjb M‡o Zzj‡Z| m~Î : wewewm evsjv

G·K¬ywmf wbDR

30 cÖwZôvb‡K IqvwksU‡bi wb‡lavÁvq 15wU‡K Biv‡bi cvëv wb‡lavÁv

ivwk` wiqvR: Bmiv‡q‡ji Aciva I mš¿v‡m mn‡hvwMZvi Awf‡hv‡M Bivb hy³iv‡óªi... বিস্তারিত

my›`ie‡bi av‡bi welv³ †µvwgqvg Svov‡e e¨vK‡Uwiqv

wbR¯^ cÖwZ‡e`K : av‡b wec¾bK gvÎvi †µvwgqvg aiv covq my›`ie‡bi... বিস্তারিত

Acv‡ikb †UvqvBjvBU- Gi w¯’iwPÎ I wfwWI cÖKvk K‡i‡Q †mbvevwnbx

bvkivZ Avwk©qvbv †PŠayix : wm‡j‡U Rw½‡`i ai‡Z evsjv‡`k †mbvevwnbxi Kgv‡Ûviv... বিস্তারিত

evsjv‡`k‡K Dcwb‡ek ivóª evbv‡Z Pvq fviZ : wiRfx

wKiY †mL : fviZ cÖwZi¶v Pyw³i gva¨‡g evsjv‡`k‡K Dcwbek ivóª... বিস্তারিত

cv‡K©i weiæ‡× †MÖdZvwi c‡ivqvbvi `vwe `wÿY †Kvwiqvi cÖwmwKDUi‡`i

Gg iweDjøvn: `w¶Y †Kvwiqvi ¶gZvPy¨Z †cÖwm‡W›U cvK© wMDb nvB‡K `yb©xwZ... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com