evsjv‡`‡ki wRwWwci j¶¨gvÎv AR©b n‡e bv fvi‡Zi Kg‡jI c‡i evo‡e

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 12/01/2017 -3:48
Avc‡WU mgq : 12/01/ 2017-3:48

sp_56bdeca650e6dwek¦wRr `Ë : miKvwi †NvlYv Abyhvqx 7 `kwgK 1 kZvsk nv‡i evsjv‡`‡ki †gvU Af¨š—ixY Drcv`b (wRwWwc) AwR©Z n‡e bv| MZKvj wek¦e¨vs‡Ki †Møvevj A_©bxwZi m¤¢vebvi Dci cÖKvwkZ wi‡cv‡U© evsjv‡`‡ki Av_©bxwZi e…w× b‡q G Z_¨ †`Iqv nq|

wi‡cv‡U© ejv nq, evsjv‡`‡ki A_©bxwZi e…w×i nvi n‡e 6 `kwgK 8 kZvsk| Avi 2017-18 mv‡j Zv n‡e 6 `kwgK 5 kZvsk| †iwg‡UÝ I ißvwb K‡g hvIqvi Kvi‡Y e…w×i nvi Kgvi KviY wn‡m‡e wek¦e¨vsK D‡jøL K‡i‡Q| Ab¨w`‡K fvi‡Zi †gvU Af¨š—ixY Drcv`b (wRwWwc) mvZ `kwgK Qq †_‡K K‡g mvZ n‡q‡Q| †bvU evwZ‡ji †R‡i PjwZ Avw_©K eQ‡i kø_ n‡q‡Q fviZxq A_©bxwZi e…w×i nvi| Z‡e fwel¨‡Z cwiw¯’wZi DbœwZi Avkv i‡q‡Q e‡j g‡b Ki‡Q wek¦e¨vsK| m¤úv`bv: mygb Bmjvg

G·K¬ywmf wbDR

KvbvWvi ÿwZMÖ¯’iv AvBbx jovB‡q hv‡”Qb

bvkivZ Avwk©qvbv †PŠayix : wek¦e¨vs‡Ki Awf‡hv‡Mi Kvi‡Y KvbvWvi GmGbwm jvfvwj‡bi mv‡eK... বিস্তারিত

6 gv‡mi g‡a¨ fvlv ˆmwbK‡`i ZvwjKv Ki‡Z nvB‡Kv‡U©i wb‡`©k

mv¾v`yj nK : fvlv msMÖvgx‡`i c~Y©v½ ZvwjKv nqwb 65 eQ‡iI|... বিস্তারিত

wZwb wK wKQy †L‡q‡Qb : Uªv¤ú‡K Kvj©

Avwidzi ingvb: gvwK©b †cÖwm‡W›U kwbevi mÜvq GK e³…Zvq myB‡Wb‡K wb‡q... বিস্তারিত

2 wgwb‡U cÖvY †bqvi ÿgZv iv‡L dyKzwkgvi cvigvYweK Pywjø

wcÖqvsKv cv‡Û: 6 eQi Av‡M N‡U hvIqv cvigvYweK we‡ùviY I... বিস্তারিত

cigvYy hy‡×i PvB‡ZI fqsKi n‡Z cv‡i RxevYy mš¿vm : wej †MUm

MvRx wgivb : gvB‡µvmd‡Ui cÖwZôvZv wej †MUm k¼v cÖKvk K‡i... বিস্তারিত

bvivqYM‡Ä †RGgwei wZb m`m¨ AvUK: i‍¨ve

BmgvCj †nv‡mb Bgy: bvivqYM‡Äi wewfbœ GjvKv †_‡K wbwl× Rw½msMVb †RGgwei... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com