IRb Kgv‡Z: we‡kl‡Ái civgk©

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 12/01/2017-3:47
Avc‡WU mgq : 12/01/ 2017-3:47

Weight-bg20170111181328†W¯‹ wi‡cvU© : my¯’ my›`i †ivMgy³ Rxeb Avgiv mevB PvB, Avi my¯’ _vKvi me‡P‡q cÖavb Dcvq nj kix‡ii Kvg¨ IRb eRvq ivLv| IRb †e‡o †M‡j †h‡Kv‡bv †iv‡Mi SyuwK A‡bK †e‡o hvq| ïay ZvB bq evowZ IRb A‡bK‡KB gvbwmKfv‡e A¯^w¯—‡Z iv‡L| ZvB gvbwmK kvwš— I †iv‡Mi cÖwZ‡iv‡a cÖ‡Z¨K‡KB DwPr eqm I D”PZv Abymv‡i IRb wbqš¿‡Y ivLv|

IRb Kgv‡Z A‡b‡KB A‡bK mgq A‡bK A¯^v¯’¨Ki c_ †e‡Q †bq d‡j IRb wKQyUv mvgwqKfv‡e Kgv‡jI Zv `xN©¯’vqx nq bv| Aíeqmx †Q‡j‡g‡qiv GLb A‡b‡KB IRb Kg ivLv‡K GKwU d¨vkb wn‡m‡e g‡b K‡i _v‡K| A_P Gi g~j D‡Ïk¨ n‡jv my¯’-mRxe, Kg©¶g _vKv Ges †iv‡Mi SyuwK Gwo‡q Pjv|

Aí Lvevi ev‡i ev‡i LvIqv, wKQy K¨vjwieûj Lvevi Lv`¨ ZvwjKv †_‡K Kwg‡q †`qv, wbqwgZ nuvUv, mwVK mg‡q Lv`¨ MÖnY, 7-8 NÈv Nygv‡bv Ges wPš—vgy³ _vKvi gva¨‡g Abvqv‡m IRb Kgv‡bv m¤¢e|

IRb Kgv‡Z n‡j Av‡M Aek¨B †R‡b †bqv fv‡jv wK Kvi‡Y IRb †e‡o‡Q| †Kbbv KviY Rvb‡Z cvi‡j Avgiv Lye mn‡R IRb Kgv‡Z cvi‡ev Ges Zv `xN©¯’vqxI n‡e|

eskMZ KviY, AwaK Lv`¨ MÖnY, kvwiixK cwikÖg ev e¨vqvg bv Kiv, ni‡gv‡bi mgm¨v, Ily‡ai cvk¦© cÖwZwµqv, `ywðš—v, Lvev‡ii mwVK mgq †g‡b bv Pjv| GQvovI bvbv Kvi‡Y IRb evo‡Z cv‡i| ZvB IRb wbqš¿‡Yi Rb¨ wKQy cix¶v K‡i mwVK Wv‡qU †g‡b Pj‡j mn‡RB IRb Kgv‡bv m¤¢e|

i‡³ wU Gm GBP, eøvW myMvi, wjwcW †cÖvdvBj, wµ‡qwUwbb, wn‡gv‡Møvweb BZ¨vw` cix¶v¸‡jv K‡i IRb wbqš¿‡Yi Rb¨ GKRb Wv‡q‡Uwkqv‡bi civgk© wb‡j Ges Zv †g‡b Pj‡j Avcwb IRb Lye mn‡RB Kgv‡Z cvi‡eb| Z‡e IRb QvovI KviI hw` Ab¨vb¨ †ivM _v‡K †hgb Wvqv‡ewUm, nvU© wWwRR, D”P i³Pvc BZ¨vw`, Z‡e Zv‡`i †¶‡Î Av‡iv wKQy evowZ cix¶v wbix¶v cÖ‡qvRb n‡Z cv‡i|

†R‡b ivLyb eÜyiv, GKwU gvÎ Wv‡qU KLbI Avgv‡`i IRb Kgv‡Z mvnvh¨ Ki‡e bv| G‡¶‡Î wbqwgZ d‡jvAvc A‡bK Ri“wi| mvaviYZ cÖwZ 21 w`b †_‡K 1 gvm Aš—i Aš—i K‡i cÖ‡qvRbxq K¨vjwi PvU K‡i Wv‡qU †g‡b Pj‡Z nq| G‡Z Avcbvi kvixwiK ¶wZ nIqvi †Zgb m¤¢vebv _vK‡e bv| †hgb Pyj cov, w¯‹b ev Z¡K KyP‡K hvIqv, `~e©j jvMv, gv_v Nyiv‡bv BZ¨vw`| ZvB IRb Kgv‡bvi Rb¨ KLbB wb‡R wb‡Ri Lvevi Kgv‡bv ev †Kv‡bv Ilya LvIqv wVK bv|

AviI hv gvb‡Z n‡e-
– IRb Kgv‡Z fv‡jv g‡Zv mKv‡ji bv¯—v LvIqv LyeB Ri“wi|
– Lvwj‡c‡U Kymyg Mig cvwb‡Z †jey I gay wgwj‡q cvb Ki‡Z cv‡ib
– 10.30 †_‡K 11Uv A_©vr ga¨ mKv‡j nvjKv †Kv‡bv Lvevi MÖnY Ki“b †hgb dj/ †jey w`‡q iO Pv/ Wv‡ei cvwb/ kkv/ wMÖb wU BZ¨vw`|

`ycy‡i 1-1.30Uvi g‡a¨ ga¨vý †fvR †kl Ki“b, †gby¨‡Z ivLyb Aí fvZ ev i“wU/ mvjv`/ kvK/ mewR/ gvQ|

weKv‡j 4-5Uvi g‡a¨ Av‡iKwU Lvevi Lv‡eb, hv LyeB nvjKv n‡e, †hgb- ev`vg/ wMÖb wU/ myMvi Qvov we¯‹yU/ dj/ gvVv BZ¨vw`|

iv‡Zi Lvevi Aí cwigv‡Y Lv‡eb 8-8.30Uvi g‡a¨| i“wU/ mewR/ gyiwM ev gvQ †L‡Z cv‡ib|

†kvevi Av‡M UK`B ev d¨vU wdÖ `ya cvb Ki“b|

GB Lvevi¸‡jvi cwigvY wbf©i Ki‡e Avgv‡`i K¨vjwi Pvwn`vi Ici| mvaviYZ IRb Kgv‡Z K¨vjwi Pvwn`v eqm/IRb/kÖg/‡iv‡Mi Ici wfwË K‡i wba©viY Kiv nq|

ZvB IRb Kgv‡Z Aek¨B LvIqv Kgv‡bvi Av‡M †R‡b wbb Avcbvi Rb¨ Kx KiYxq|
Zvgvbœv †PŠayix, Wv‡q‡Uwkqvb, G¨v‡cv‡jv nmwcUvj, evsjvwbDR

G·K¬ywmf wbDR

my›`ie‡bi av‡bi welv³ †µvwgqvg Svov‡e e¨vK‡Uwiqv

wbR¯^ cÖwZ‡e`K : av‡b wec¾bK gvÎvi †µvwgqvg aiv covq my›`ie‡bi... বিস্তারিত

wm‡j‡Ui Awfhv‡b Rw½‡`i AvZ¥mgc©‡Yi Avkv †bB : K‡b©j ivwk`yj

Avn‡g` mygb : AvBGmwcAviÑ Gi cwiPvjK †jd‡Ub¨v›U K‡b©j ivwk`yj nvmvb... বিস্তারিত

`yb©xwZi weiæ‡× †`kRy‡o we‡ÿvf
ivwkqvi we‡ivax`jxq †bZv bvfvjwb †MÖdZvi

evuab: ivwkqvi cÖavb we‡ivax`j †cÖv‡MÖm cvwU©i †bZv A¨v‡j·vB bvfvjwb‡K ivRavbx... বিস্তারিত

Acv‡ikb †UvqvBjvBU- Gi w¯’iwPÎ I wfwWI cÖKvk K‡i‡Q †mbvevwnbx

bvkivZ Avwk©qvbv †PŠayix : wm‡j‡U Rw½‡`i ai‡Z evsjv‡`k †mbvevwnbxi Kgv‡Ûviv... বিস্তারিত

evsjv‡`k‡K Dcwb‡ek ivóª evbv‡Z Pvq fviZ : wiRfx

wKiY †mL : fviZ cÖwZi¶v Pyw³i gva¨‡g evsjv‡`k‡K Dcwbek ivóª... বিস্তারিত

AvwZqv gn‡j †mbvevwnbxi Awfhv‡bi G·K¬ywmf wfwWI

†W¯‹ wi‡cvU© : wm‡jU gnvbM‡ii `w¶Y myigv _vbvi wkeevwo GjvKvq... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com