nwj AvwU©mvb bZyb wVKvbvq

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 12/01/2017-3:13
Avc‡WU mgq : 12/01/ 2017-3:13

untitled-26_262147†W¯‹ wi‡cvU© : Rw½ nvgjvi aKj KvwU‡q bZyb wVKvbvq bZyb K‡i Pvjy n‡q‡Q nwj AvwU©mvb †eKvwi| g½jevi †_‡K ivRavbxi ¸jkvb GwfwbDi i¨vsMm Av‡K©‡Wi wØZxq Zjvq ¯^í cwim‡i †eKvwiwU Pvjy Kiv n‡q‡Q| Gi Av‡M MZ eQ‡ii 1 RyjvB ¸jkv‡bi 79 b¤^i mo‡K Aew¯’Z nwj AvwU©mvb †eKvwi †i‡¯—viuvq Rw½iv b…ksm nvgjv Pvwj‡q †`wk-we‡`wk 22 AwZw_‡K nZ¨v K‡i| Gici wRw¤§ D×vi Awfhvb I IB nvgjvq ¶wZMÖ¯— n‡q †eKvwiwU eÜ n‡q hvq|

MZKvj mܨvq nwj AvwU©mv‡bi Ab¨Zg KY©avi mv`Z †g‡n`x Rvbvb, †fv³v‡`i K_v gv_vq †i‡L Zviv bZyb wVKvbvq †di †eKvwii Kvh©µg ïi“ K‡i‡Qb| ¯^í cwim‡i AvcvZZ †eKvwii Kvh©µg Pj‡jI Zv AviI evov‡bv n‡e|

mv`Z †g‡n`x e‡jb, GiB g‡a¨ Rw½ nvgjvq ¶wZMÖ¯— 79 b¤^i mo‡K wekvj cwim‡ii †i‡¯—viuvwUi aŸsm¯—~c Zviv mwi‡q wb‡q‡Qb| Z‡e †mLv‡b Avi †i‡¯—viuv †`Iqv n‡e bv|

nwj AvwU©mvb †eKvwii Av‡iK Kg©KZ©v e‡jb, Rw½ nvgjvi aKjwU Zviv KvwU‡q IVvi †Póv Ki‡Qb| XvKvq cÖwZôv‡bi AviI `ywU kvLv †Lvjvi cÖ¯—ywZ wb‡”Qb Zviv|mgKvj

G·K¬ywmf wbDR

Uªv¤ú Av¯’v nviv‡”Qb: RbgZ Rwic

gyRZvwn` dviæKx: gvwK©b †cÖwm‡W›U Uªv¤ú Zvui cÖ_g we‡`k mdi †_‡K... বিস্তারিত

†hme Kv‡R †ivRv fv‡O

mvB`yi ingvb : †ivRv _vKv Ae¯’vq wKQz KvR Av‡Q †h¸‡jv... বিস্তারিত

KvbvWvi RvZxq cyi¯‹vi †cj evsjv‡`‡ki CwkZv I Zvi `j

†W¯‹ wi‡cvU© : KvbvWvi weÖwUk Kjw¤^qv wek¦we`¨vj‡q evsjv‡`wk es‡kv™¢~Z KvbvWvi... বিস্তারিত

†mŠw`‡K hy³iv‡óªi Ô`y‡aj MvBÕ ej‡jb Lv‡gwb

AvšÍR©vwZK †W¯‹: Biv‡bi m‡e©v”P †bZv AvqvZzjøvn Avwj Lv‡gwb Zvu‡`i AvÂwjK... বিস্তারিত

ÔKv‡¯¿v‡K nZ¨vq e¨_© n‡qwQÕ: wmAvBGi ¸ßPi †fwmqvbv

AvšÍR©vwZK †W¯‹: gvwK©b †Mv‡q›`v ms¯’v wmAvBGi mv‡eK ¸ßPi Av‡šÍvwbI †fwmqvbv... বিস্তারিত

cÖPÐ Pv‡c R¨vKe Rygv, †`kZ¨v‡Mi Ríbv

AvšÍR©vwZK †W¯‹: `w¶Y Avwd«Kvi msK‡U cov †cÖwm‡W›U R¨vKe Rygv wb‡Ri... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : [email protected], [email protected]
Send any Assignment at this address : [email protected]