nwj AvwU©mvb bZyb wVKvbvq

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 12/01/2017-3:13
Avc‡WU mgq : 12/01/ 2017-3:13

untitled-26_262147†W¯‹ wi‡cvU© : Rw½ nvgjvi aKj KvwU‡q bZyb wVKvbvq bZyb K‡i Pvjy n‡q‡Q nwj AvwU©mvb †eKvwi| g½jevi †_‡K ivRavbxi ¸jkvb GwfwbDi i¨vsMm Av‡K©‡Wi wØZxq Zjvq ¯^í cwim‡i †eKvwiwU Pvjy Kiv n‡q‡Q| Gi Av‡M MZ eQ‡ii 1 RyjvB ¸jkv‡bi 79 b¤^i mo‡K Aew¯’Z nwj AvwU©mvb †eKvwi †i‡¯—viuvq Rw½iv b…ksm nvgjv Pvwj‡q †`wk-we‡`wk 22 AwZw_‡K nZ¨v K‡i| Gici wRw¤§ D×vi Awfhvb I IB nvgjvq ¶wZMÖ¯— n‡q †eKvwiwU eÜ n‡q hvq|

MZKvj mܨvq nwj AvwU©mv‡bi Ab¨Zg KY©avi mv`Z †g‡n`x Rvbvb, †fv³v‡`i K_v gv_vq †i‡L Zviv bZyb wVKvbvq †di †eKvwii Kvh©µg ïi“ K‡i‡Qb| ¯^í cwim‡i AvcvZZ †eKvwii Kvh©µg Pj‡jI Zv AviI evov‡bv n‡e|

mv`Z †g‡n`x e‡jb, GiB g‡a¨ Rw½ nvgjvq ¶wZMÖ¯— 79 b¤^i mo‡K wekvj cwim‡ii †i‡¯—viuvwUi aŸsm¯—~c Zviv mwi‡q wb‡q‡Qb| Z‡e †mLv‡b Avi †i‡¯—viuv †`Iqv n‡e bv|

nwj AvwU©mvb †eKvwii Av‡iK Kg©KZ©v e‡jb, Rw½ nvgjvi aKjwU Zviv KvwU‡q IVvi †Póv Ki‡Qb| XvKvq cÖwZôv‡bi AviI `ywU kvLv †Lvjvi cÖ¯—ywZ wb‡”Qb Zviv|mgKvj

G·K¬ywmf wbDR

30 cÖwZôvb‡K IqvwksU‡bi wb‡lavÁvq 15wU‡K Biv‡bi cvëv wb‡lavÁv

ivwk` wiqvR: Bmiv‡q‡ji Aciva I mš¿v‡m mn‡hvwMZvi Awf‡hv‡M Bivb hy³iv‡óªi... বিস্তারিত

my›`ie‡bi av‡bi welv³ †µvwgqvg Svov‡e e¨vK‡Uwiqv

wbR¯^ cÖwZ‡e`K : av‡b wec¾bK gvÎvi †µvwgqvg aiv covq my›`ie‡bi... বিস্তারিত

Acv‡ikb †UvqvBjvBU- Gi w¯’iwPÎ I wfwWI cÖKvk K‡i‡Q †mbvevwnbx

bvkivZ Avwk©qvbv †PŠayix : wm‡j‡U Rw½‡`i ai‡Z evsjv‡`k †mbvevwnbxi Kgv‡Ûviv... বিস্তারিত

evsjv‡`k‡K Dcwb‡ek ivóª evbv‡Z Pvq fviZ : wiRfx

wKiY †mL : fviZ cÖwZi¶v Pyw³i gva¨‡g evsjv‡`k‡K Dcwbek ivóª... বিস্তারিত

cv‡K©i weiæ‡× †MÖdZvwi c‡ivqvbvi `vwe `wÿY †Kvwiqvi cÖwmwKDUi‡`i

Gg iweDjøvn: `w¶Y †Kvwiqvi ¶gZvPy¨Z †cÖwm‡W›U cvK© wMDb nvB‡K `yb©xwZ... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com