nwj AvwU©mvb bZyb wVKvbvq

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 12/01/2017 -3:13
Avc‡WU mgq : 12/01/ 2017-3:13

untitled-26_262147†W¯‹ wi‡cvU© : Rw½ nvgjvi aKj KvwU‡q bZyb wVKvbvq bZyb K‡i Pvjy n‡q‡Q nwj AvwU©mvb †eKvwi| g½jevi †_‡K ivRavbxi ¸jkvb GwfwbDi i¨vsMm Av‡K©‡Wi wØZxq Zjvq ¯^í cwim‡i †eKvwiwU Pvjy Kiv n‡q‡Q| Gi Av‡M MZ eQ‡ii 1 RyjvB ¸jkv‡bi 79 b¤^i mo‡K Aew¯’Z nwj AvwU©mvb †eKvwi †i‡¯—viuvq Rw½iv b…ksm nvgjv Pvwj‡q †`wk-we‡`wk 22 AwZw_‡K nZ¨v K‡i| Gici wRw¤§ D×vi Awfhvb I IB nvgjvq ¶wZMÖ¯— n‡q †eKvwiwU eÜ n‡q hvq|

MZKvj mܨvq nwj AvwU©mv‡bi Ab¨Zg KY©avi mv`Z †g‡n`x Rvbvb, †fv³v‡`i K_v gv_vq †i‡L Zviv bZyb wVKvbvq †di †eKvwii Kvh©µg ïi“ K‡i‡Qb| ¯^í cwim‡i AvcvZZ †eKvwii Kvh©µg Pj‡jI Zv AviI evov‡bv n‡e|

mv`Z †g‡n`x e‡jb, GiB g‡a¨ Rw½ nvgjvq ¶wZMÖ¯— 79 b¤^i mo‡K wekvj cwim‡ii †i‡¯—viuvwUi aŸsm¯—~c Zviv mwi‡q wb‡q‡Qb| Z‡e †mLv‡b Avi †i‡¯—viuv †`Iqv n‡e bv|

nwj AvwU©mvb †eKvwii Av‡iK Kg©KZ©v e‡jb, Rw½ nvgjvi aKjwU Zviv KvwU‡q IVvi †Póv Ki‡Qb| XvKvq cÖwZôv‡bi AviI `ywU kvLv †Lvjvi cÖ¯—ywZ wb‡”Qb Zviv|mgKvj

G·K¬ywmf wbDR

KvbvWvi ÿwZMÖ¯’iv AvBbx jovB‡q hv‡”Qb

bvkivZ Avwk©qvbv †PŠayix : wek¦e¨vs‡Ki Awf‡hv‡Mi Kvi‡Y KvbvWvi GmGbwm jvfvwj‡bi mv‡eK... বিস্তারিত

6 gv‡mi g‡a¨ fvlv ˆmwbK‡`i ZvwjKv Ki‡Z nvB‡Kv‡U©i wb‡`©k

mv¾v`yj nK : fvlv msMÖvgx‡`i c~Y©v½ ZvwjKv nqwb 65 eQ‡iI|... বিস্তারিত

wZwb wK wKQy †L‡q‡Qb : Uªv¤ú‡K Kvj©

Avwidzi ingvb: gvwK©b †cÖwm‡W›U kwbevi mÜvq GK e³…Zvq myB‡Wb‡K wb‡q... বিস্তারিত

2 wgwb‡U cÖvY †bqvi ÿgZv iv‡L dyKzwkgvi cvigvYweK Pywjø

wcÖqvsKv cv‡Û: 6 eQi Av‡M N‡U hvIqv cvigvYweK we‡ùviY I... বিস্তারিত

cigvYy hy‡×i PvB‡ZI fqsKi n‡Z cv‡i RxevYy mš¿vm : wej †MUm

MvRx wgivb : gvB‡µvmd‡Ui cÖwZôvZv wej †MUm k¼v cÖKvk K‡i... বিস্তারিত

bvivqYM‡Ä †RGgwei wZb m`m¨ AvUK: i‍¨ve

BmgvCj †nv‡mb Bgy: bvivqYM‡Äi wewfbœ GjvKv †_‡K wbwl× Rw½msMVb †RGgwei... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com