AvKxKv Kiv g~jZ Kvi `vwqZ¡?

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 12/01/2017-2:28
Avc‡WU mgq : 12/01/ 2017-2:28

islam-2Iqvwj Djøvn wmivR: mšÍv‡bi AvKxKv Kivi g~j `vwqZ¡ Kvi? evevi eZ©gv‡b `v`v, bvbv ev Ab¨ †KD hw` AvKxKv K‡i Zvn‡j wK Zv Av`vq n‡e? †QvU‡ejvq Kv‡iv hw` AvKxKv bv n‡q _v‡K Zvn‡j eo n‡q †m wK wb‡Ri AvKxKv wb‡R Ki‡Z cvi‡e?

DËi: mšÍv‡bi AvKxKvi `vwqZ¡ evevi| evevi mvg_©¨ bv _vK‡j hw` gv mvg_¨©evb nb Z‡e gv mšÍv‡bi AvKxKv Ki‡eb| Aek¨ evev-gv mvg_¨©evb †nvb ev bv †nvb Dfq Ae¯’vq Zv‡`i m¤§wZ‡Z `v`v, bvbv ev †h †KD AvKxKv Ki‡j AvKxKv mnxn n‡q hv‡e| AvKxKv mßg w`‡b Kiv DËg, Zv bv cvi‡j †PŠÏZg w`‡b ev GKykZg w`‡b Ki‡e| Av‡qkv (iv.) †_‡K ewY©Z, wZwb e‡jb, Avi Zv (AvKxKv) †hb mßg w`‡b Kiv nq, hw` mßg w`‡b Kiv bv nq Z‡e †PŠÏZg w`‡b Ges †PŠÏZg w`‡b Kiv bv n‡j GKykZg w`‡b Ki‡e| -gymZv`iv‡K nv‡Kg, nv`xm 7669

Avi G mg‡qi †fZi hw` AvKxKv Kiv bv nq Zvn‡j c‡iI Kiv hv‡e| Kv‡iv hw` †QvU‡ejvq AvKxKv Kiv bv n‡q _v‡K Ges †m eo n‡q wb‡Ri AvKxKv wb‡R Ki‡Z Pvq Zvn‡j †mUviI my‡hvM Av‡Q| weL¨vZ Zv‡eqx gynv¤§v` Be‡b mxixb ivn. e‡jb, Avwg hw` RvbZvg †h, Avgvi AvKxKv Kiv nqwb Zvn‡j Avwg wb‡RB Avgvi AvKxKv KiZvg| (gymvbœv‡d Be‡b Avex kvBev, nv`xm 2471) -Rv‡g wZiwghx, nv`xm 1522;; dqhyj evix 4/337; ZyndvZyj gynZvR 12/293; dvZvIqv inxwgqv 10/61-62

G·K¬ywmf wbDR

my›`ie‡bi av‡bi welv³ †µvwgqvg Svov‡e e¨vK‡Uwiqv

wbR¯^ cÖwZ‡e`K : av‡b wec¾bK gvÎvi †µvwgqvg aiv covq my›`ie‡bi... বিস্তারিত

wm‡j‡Ui Awfhv‡b Rw½‡`i AvZ¥mgc©‡Yi Avkv †bB : K‡b©j ivwk`yj

Avn‡g` mygb : AvBGmwcAviÑ Gi cwiPvjK †jd‡Ub¨v›U K‡b©j ivwk`yj nvmvb... বিস্তারিত

`yb©xwZi weiæ‡× †`kRy‡o we‡ÿvf
ivwkqvi we‡ivax`jxq †bZv bvfvjwb †MÖdZvi

evuab: ivwkqvi cÖavb we‡ivax`j †cÖv‡MÖm cvwU©i †bZv A¨v‡j·vB bvfvjwb‡K ivRavbx... বিস্তারিত

Acv‡ikb †UvqvBjvBU- Gi w¯’iwPÎ I wfwWI cÖKvk K‡i‡Q †mbvevwnbx

  bvkivZ Avwk©qvbv †PŠayix : wm‡j‡U Rw½‡`i ai‡Z evsjv‡`k †mbvevwnbxi... বিস্তারিত

evsjv‡`k‡K Dcwb‡ek ivóª evbv‡Z Pvq fviZ : wiRfx

wKiY †mL : fviZ cÖwZi¶v Pyw³i gva¨‡g evsjv‡`k‡K Dcwbek ivóª... বিস্তারিত

AvwZqv gn‡j †mbvevwnbxi Awfhv‡bi G·K¬ywmf wfwWI

†W¯‹ wi‡cvU© : wm‡jU gnvbM‡ii `w¶Y myigv _vbvi wkeevwo GjvKvq... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com