kvnRvjv‡j 75 jvL UvKv g~‡j¨i K¨vÝv‡ii Ilya Rã

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 11/01/2017 -21:13
Avc‡WU mgq : 11/01/ 2017-21:13

news-farukmyRb ˆKix : nhiZ kvnRvjvj AvšÍR©vwZK wegvbe›`i †_‡K 75 jvL UvKv mgg~‡j¨i Avg`vwb wbwl× 44 678 wcm wewfbœ ai‡Yi K¨vbmv‡ii Ilya Rã K‡i‡Q XvKv Kv÷gm nvDR KZ…©cÿ|

eyaevi Ilya¸‡jv Rã Kiv nq|

XvKv Kv÷gm nvD‡Ri mnKvix Kwgkbvi Igi †gvwgb e‡jb, wZwb Rvbvb, eyaevi mKvj mv‡o 10Uvq Kz‡qZ GqviI‡q‡Ri GKwU d¬vB‡U (†KBD-285) †gvnv¤§` mvB` bv‡g GK hvÎx XvKvq Av‡mb| Av‡M †_‡KB †Mvcb msev` _vKvq IB hvÎxi Ici bRi`vwi Kiv nq| c‡i hvÎx mvB` Zvi m‡½ _vKv wZbwU e¨vM †i‡L cvwj‡q hvb| c‡i `ycyi mv‡o 12Uvi w`‡K e¨vM Ly‡j 44 nvRvi 678 wcm wewfbœ ai‡bi K¨vbmv‡ii Ilya Rã Kiv nq| hvi AvbygvwbK g~j¨ 75 jvL UvKv|

wZwb e‡jb, Ilya cÖkvm‡bi wbqg Abyhvqx, K¨vbmv‡ii Ilya Kv‡M©v‡Z Avmvi K_v| KviY G Ilya †Lvjv Avbv hvq bv| QvocÎ mv‡c‡¶ Avg`vwb Ki‡Z nq|

wZwb AviI Rvbvb, †Lvjv Avb‡j bKj nIqvi m¤¢vebv †ewk _v‡K| hvÎx mvB` †di we‡`‡k hvZvqv‡Zi mgq Zvi weiæ‡× e¨e¯’v wb‡Z Bwg‡MÖkb KZ©…c¶‡K wPwV †`Iqv n‡q‡Q|

G·K¬ywmf wbDR

Rvdjs‡q Pzbvcv_‡ii MZ© a‡m 2 kÖwgK wbnZ

Avkivd †PŠayix ivRy, wm‡jU : wm‡j‡Ui Rvdjs‡q MZ© K‡i Pybv... বিস্তারিত

ÔWyeÕ gyw³‡Z AvcwË †bB kvI‡bi

†W¯‹ wi‡cvU©:  ÔWyeÕ weZK© wb‡q †iveevi ûgvq~b Avn‡g‡`i evmv Ô`w¶Yv... বিস্তারিত

wf¶v Kwi bv, wiKkv PvjvB : bvix wiKkvIqvjv †Rmwgb

Avwid Avn‡g` : e¨vUvwiPvwjZ wiKkvq †Rmwgb‡K †`L‡j bvixev`xiv cyjwKZ n‡q... বিস্তারিত

weGbwci 11 †bZvi weiæ‡× †MÖdZvwi c‡ivqvbv Rvwi

mvwenv myjZvbv: we‡ùviK AvB‡b `v‡qiK…Z gvgjvq weGbwc †bZv eiKZ Djøvn... বিস্তারিত

RvZxq msm‡`i AvMvgx Awa‡ek‡b m¤úÖPvi AvBb: Z_¨gš¿x

gywgb Avn‡g`: RvZxq msm‡`i AvMvgx Awa‡ek‡b m¤úÖPvi AvBb DÌvcb Kiv... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com