wWwmwm gv‡K©‡U Av¸b wbe©vc‡Yi e¨e¯’v wQj wKbv †mUv †`Lvi welq (wfwWI)

Avgv‡`i mgq.Kg
cÖKv‡ki mgq : 04/01/2017-3:26
Avc‡WU mgq : 04/01/ 2017-3:26

Iqvwj Djøvn wmivR: ¸jkv‡b wWwmwm gv‡K©‡Ui Av¸b †bfv‡Z `xN© mgq †j‡M †M‡Q| GKwU gv‡K©‡U Av¸b jvMvi ci Avgiv A‡bK welq wb‡qB K_v ewj| wKš‘ Avgvi g‡b n‡”Q GLb Avgv‡`i DwPZ gv‡K©‡Ui AvMb †bfv‡bvi mÿgZv KZUyK wQ‡jv †mB welq wb‡q K_v ejv| GB NUbvi Av‡MI Avgiv eo eo K‡qKUv gv‡K©‡U Av¸b jvMvi `„k¨ †`‡LwQ| hviv Av¸b wbe©vc‡Yi mv‡_ RwoZ Zv‡`i wb‡q Avgiv A‡bK K_v e‡jwQ, wKš‘ eo eo gv‡K©U¸‡jv wKfv‡e ˆZwi n‡q‡Q †mUv wb‡q Avgiv †Kvb K_v ewj bv|

eyaevi iv‡Z P¨v‡bj AvB-Gi AvR‡Ki msev`cÎ Abyôv‡b Ggb gšÍe¨ K‡ib XvKv wek¦we`¨vj‡qi MY‡hvMv‡hvM I mvsevw`KZv wefv‡Mi wkÿK kvgxg †iRv|

wZwb Av‡iv e‡jb, GKwU fe‡bi †hfv‡e bKkv ˆZwi Kiv nq febwU †mBfv‡e ˆZwi nq wKbv †mUv †f‡e †`Lvi welq| GKwU feb hLb wbg©vY Kiv nq ZLb Zv‡Z †Kvb ai‡Yi my‡hvM-myweav _vKv `iKvi GB welq¸‡jv LyeB ¸iæ‡Z¡i mv‡_ †`Lv `iKvi| ¸jkv‡bi GB gv‡K©‡U †h Av¸b jvMj GLv‡b Av¸b wbe©vc‡Yi cÖv_wgK welq¸‡jv wQj wK bv| Avi hw` †_‡K _v‡K Zvn‡j chv©ß cwigv‡Y wQj wKbv, GB me †`Lv LyeB †ewk cÖ‡qvRb|

kvgxg †iRv Av‡iv e‡jb, wWwmwm gv‡K©‡Ui gZ XvKvq Av‡iv A‡bK feb Av‡Q| Avi GB me fe‡bi †ÿ‡Î wKQz `y‡f©vM _v‡KB| GKwU n‡”Q Avjv`v †Kvb Uq‡j‡Ui e¨e¯’v _v‡K bv| `yB nVvr K‡i Av¸b a‡i †M‡j weKí c_ w`‡q †ei nIqvi †Kvb e¨e¯’v †bB| Gme feb evB‡i †_‡K †`L‡j Lye fv‡jvB g‡b nq, wKš‘ wfZ‡ii Ae¯’v LyeB Lvivc|

G·K¬ywmf wbDR

30 cÖwZôvb‡K IqvwksU‡bi wb‡lavÁvq 15wU‡K Biv‡bi cvëv wb‡lavÁv

ivwk` wiqvR: Bmiv‡q‡ji Aciva I mš¿v‡m mn‡hvwMZvi Awf‡hv‡M Bivb hy³iv‡óªi... বিস্তারিত

my›`ie‡bi av‡bi welv³ †µvwgqvg Svov‡e e¨vK‡Uwiqv

wbR¯^ cÖwZ‡e`K : av‡b wec¾bK gvÎvi †µvwgqvg aiv covq my›`ie‡bi... বিস্তারিত

Acv‡ikb †UvqvBjvBU- Gi w¯’iwPÎ I wfwWI cÖKvk K‡i‡Q †mbvevwnbx

bvkivZ Avwk©qvbv †PŠayix : wm‡j‡U Rw½‡`i ai‡Z evsjv‡`k †mbvevwnbxi Kgv‡Ûviv... বিস্তারিত

evsjv‡`k‡K Dcwb‡ek ivóª evbv‡Z Pvq fviZ : wiRfx

wKiY †mL : fviZ cÖwZi¶v Pyw³i gva¨‡g evsjv‡`k‡K Dcwbek ivóª... বিস্তারিত

AvwZqv gn‡j †mbvevwnbxi Awfhv‡bi G·K¬ywmf wfwWI

†W¯‹ wi‡cvU© : wm‡jU gnvbM‡ii `w¶Y myigv _vbvi wkeevwo GjvKvq... বিস্তারিত

AvR‡Ki Av‡iv me©‡kl msev`

Privacy Policy

creditamadershomoy
Chief Editor : Nayeemul Islam Khan, Editor : Nasima Khan Monty
Executive Editor : Rashid Riaz,
Office :19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road.
West Panthapath (East side of Square Hospital), Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone : 09617175101,9128391 (Advertisement ):01713067929,01712158807
Email : editor@amadershomoy.com, news@amadershomoy.com
Send any Assignment at this address : assignment@amadershomoy.com